English Thứ Hai, 27-05-2019, 08:34 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 96303153
Đang online: 237

Tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ, phát triển, phòng cháy, chữa cháy rừng

Đăng ngày: 03/04/2019; 133 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Chỉ thị yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) và quản lý lâm sản, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong việc phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố nâng cao vai trò, trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp theo quy định pháp luật hi​ện hành; Tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai Luật Lâm nghiệp năm 2017, Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật thi hành Luật một cách thiết thực, hiệu quả.

 

Đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp; kiên quyết xóa bỏ các điểm nóng về phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, khai thác lâm sản trái pháp luật; xử lý trách nhiệm người đứng đầu tại cơ quan, đơn vị khi để xảy ra vụ việc gây thiệt hại rừng theo quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục tổ chức xây dựng đường băng cản lửa kết hợp phân định ranh giới giữa các loại rừng đã được phê duyệt; kiểm tra, kiểm soát các quy hoạch, kế hoạch và các chương trình, dự án đầu tư theo quy định pháp luật; xác lập cơ sở dữ liệu về rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp các cấp; chỉ đạo, đôn đốc các chủ rừng và cơ quan chức năng trực thuộc thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý bảo vệ, phát triển rừng, PCCCR và quản lý lâm sản; tăng cường biện pháp ngăn chặn các điểm nóng về phá rừng, cháy rừng.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai và môi trường trong lĩnh vực lâm nghiệp; xử lý triệt để việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chồng lấn quy hoạch phòng hộ và tình trạng giao rừng gắn với giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp, chuyển đổi mục đích sử dụng trái quy định pháp luật; hướng dẫn địa phương giải quyết kịp thời các vụ việc tranh chấp đất lâm nghiệp theo quy định.

 

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao cân đối, ưu tiên bố trí kinh phí kịp thời để thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ, phát triển rừng, PCCCR và quản lý lâm sản; đảm bảo kinh phí từ các nguồn hỗ trợ của Trung ương và vốn đối ứng ngân sách tỉnh để triển khai thực hiện và hoàn thành các chương trình, dự án lâm nghiệp có liên quan.

 

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng, PCCCR và quản lý lâm sản theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa các sở, ngành có liên quan trong lĩnh vực lâm nghiệp.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, khẩn trương rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019, báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu và tham gia góp ý nội dung dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát; trực tiếp gửi văn bản góp ý cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và báo cáo UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 2912/BKHĐT-HTX ngày 07/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hỗ trợ phát triển HTX từ nguồn vốn dự phòng 10% Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1741/UBND-NNTN ngày 10/4/2019; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 25/5/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất bổ sung trụ quảng cáo tại dự án Trung tâm Thương mại và Siêu thị Hùng Cường Big C vào quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh như đề xuất của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 521/SVHTTDL-QLVH ngày 04/5/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích