English Thứ Sáu, 06-12-2019, 17:28 (GMT+7)
 
 Sở VHTT&DL

Sở VHTT&DL

Sở Văn hoá, Th​ể thao và Du lịch

Địa chỉ: số 105 Hùng Vương - thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: 0255 3.822716

Fax: 0255 3.827566

Mail: svhtt@quangngai.gov.vn

Website: svhttdl.quangngai.gov.vn.

Lãnh đạo Sở

Ông Nguyễn Minh Trí                 Giám đốc

Ông Cao Văn Chư                      Phó giám đốc

Bà Huỳnh Thị Phương Hoa        Phó giám đốc


Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 09/09/2016 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Th​ể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi