English Thứ Ba, 23-07-2019, 22:29 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 103650309
Đang online: 128
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Sớm giải phóng mặt bằng dự án đường dây 500kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi và Dốc Sỏi – Pleiku 2

Đăng ngày: 08/07/2019; 172 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến​ chỉ đạo các sở, ban ngành và địa phương về công tác bồi thường, GPMB để thực hiện dự án đường dây 500kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi và dự án đường dây 500kV Dốc Sỏi – Pleiku 2.

Liên quan đến công tác bồi thường, GPMB dự án công trình đường dây 500kV từ Quảng Trạch – Dốc Sỏi và Dốc Sỏi – Pleiku 2, trong thời gian qua, UBND tỉnh đã liên tục có các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở các sở, ban ngành, địa phương khẩn trương, tích cực phối hợp với BQL dự án các công trình điện miền Trung và các đơn vị thi công  hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, cũng như tập trung giải quyết các vướng mắc, đến nay, đã cơ bản đáp ứng tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

 

Để đáp ứng tiến độ triển khai thực hiện các dự án, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Sơn Hà, Trà Bồng, Ba Tơ tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 91/TB-UBND ngày 08/5/2019, Công văn số 2803/UBND-CNXD ngày 05/6/2019; phối hợp chặt chẽ với BQL dự án các công trình điện miền Trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB tại các vị trí móng trụ và hành lang tuyến các dự án.

 

Giải quyết dứt điểm tình trạng xây nhà, công trình trái phép tại các vị trí móng trụ điện và trong hành lang tuyến điện, tránh tình trạng trục lợi, gây khó khăn trong công tác bồi thường và quản lý đất đai tại địa phương.

 

Tổ chức tuyên truyền, vận động người dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các quy định của pháp luật về bồi thường, GPMB để tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người dân.

 

Về việc nâng mức hỗ trợ đối với đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây, giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND các huyện thực hiện theo chủ trương của UBND tỉnh tại Thông báo kết luận số 138/TB-UBND ngày 14/6/2019.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh (khóa XII, kỳ họp thứ 15) Quy định mức hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tập trung tổ chức triển khai công tác phòng, chống Sâu keo mùa thu hại ngô theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Chỉ thị số 4962/CT-BNN-BVTV ngày 15/7/2019.​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.​ 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích