English Thứ Sáu, 19-07-2019, 21:46 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 103155196
Đang online: 109

Rà soát, điều chỉnh cục bộ quy hoạch các điểm xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 23/10/2018; 240 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố hoàn chỉnh các thủ tục, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh cục bộ những vị trí khu xử lý, bãi chôn lấp hiện hữu chưa phù hợp với Quy hoạch quản lý chất thải rắn đã được phê duyệt tại Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 07/3/2013. 

Việc điều chỉnh quy hoạch phải đảm bảo khoảng cách ly vệ sinh an toàn của khu xử lý, bãi chôn lấp đối với khu dân cư, công trình gần nhất; lấy ý kiến đồng thuận của nhân dân trong vùng dự án và đảm bảo các nội dung liên quan đến công nghệ và giải pháp xử lý chất thải rắn; hoàn thành, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trong tháng 11/2018.

 

Sau khi Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Quy hoạch năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh trong quá trình lập quy hoạch tỉnh theo quy định tại Khoản 2, Điều 27 Luật Quy hoạch năm 2017.

 

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức Sơ kết và khen thưởng thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019; phối hợp với các sở, ban ngành và đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại Thông báo số 242/TB-KTNN ngày 02/7/2019 về thông báo kết quả kiểm toán Đoàn kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 tỉnh Quảng Ngãi và Công văn số 241/KTNN-TH ngày 02/7/2019 về việc gửi Báo cáo kiểm toán.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, tổng hợp, xây dựng báo cáo đánh giá về nguy cơ tham nhũng, lợi ích nhóm trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh, trực tiếp báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh đảm bảo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thực hiện nội dung yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4799/BKHĐT-TH ngày 11/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019; trực tiếp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh đúng thời gian quy định.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích