English Thứ Hai, 16-09-2019, 05:40 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các huyện, thành phố

Đăng ngày: 29/05/2017; 1330 lần đọc

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các huyện, thành phố đến năm 2020


+ Quyết định số 54/QĐ-UBND​ Quy hoạch SDĐ huyện Trà Bồng

+ Quyết định số 55/QĐ-UBND Quy hoạch SDĐ huyện Sơn Tịnh

+ Quyết định số 56/QĐ-UBND Quy hoạch SDĐ huyện Bình Sơn

+ Quyết định số 57/QĐ-UBND Quy hoạch SDĐ huyện Sơn Tây

+ Quyết định số 59/QĐ-UBND Quy hoạch SDĐ huyện Tư Nghĩa

+Quyết định số 60/QĐ-UBND Quy hoạch SDĐ huyện Mộ Đức

+ Quyết định số 61/QĐ-UBND Quy hoạch SDĐ huyện Minh Long

+ Quyết định số 63/QĐ-UBND Quy hoạch SDĐ huyện Ba Tơ

+ Quyết định số 67/QĐ-UBND Quy hoạch SDĐ thành phố Quảng Ngãi

+ Quyết định số 74/QĐ-UBND Quy hoạch SDĐ huyện Đức Phổ

+Quyết định số 97/QĐ-UBND Quy hoạch SDĐ huyện Tây Trà

+ Quyết định số 98/QĐ-UBND Quy hoạch SDĐ huyện Sơn Hà

+ Quyết định số 121/QĐ-UBND Quy hoạch SDĐ huyện Nghĩa Hành

+ Quyết định số 192/QĐ-UBND Quy hoạch SDĐ huyện Lý Sơn


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 09/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham gia góp ý, gửi ý kiến về Bộ Thông tin và Truyền thông như đề nghị tại Công văn số 2992/BTTTT-VP ngày 05/9/2019 về việc góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đô thị thông minh tại Việt Nam.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của ngành; tham mưu, trình UBND tỉnh trước ngày 01/10/2019 để xem xét, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, khẩn trương rà soát, tổng hợp và báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1598/QĐ-TTg ngày 17/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2030; trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 25/9/2019.

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích