English Thứ Tư, 24-07-2019, 07:56 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 103693100
Đang online: 192

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các huyện, thành phố

Đăng ngày: 29/05/2017; 1001 lần đọc

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các huyện, thành phố đến năm 2020


+ Quyết định số 54/QĐ-UBND​ Quy hoạch SDĐ huyện Trà Bồng

+ Quyết định số 55/QĐ-UBND Quy hoạch SDĐ huyện Sơn Tịnh

+ Quyết định số 56/QĐ-UBND Quy hoạch SDĐ huyện Bình Sơn

+ Quyết định số 57/QĐ-UBND Quy hoạch SDĐ huyện Sơn Tây

+ Quyết định số 59/QĐ-UBND Quy hoạch SDĐ huyện Tư Nghĩa

+Quyết định số 60/QĐ-UBND Quy hoạch SDĐ huyện Mộ Đức

+ Quyết định số 61/QĐ-UBND Quy hoạch SDĐ huyện Minh Long

+ Quyết định số 63/QĐ-UBND Quy hoạch SDĐ huyện Ba Tơ

+ Quyết định số 67/QĐ-UBND Quy hoạch SDĐ thành phố Quảng Ngãi

+ Quyết định số 74/QĐ-UBND Quy hoạch SDĐ huyện Đức Phổ

+Quyết định số 97/QĐ-UBND Quy hoạch SDĐ huyện Tây Trà

+ Quyết định số 98/QĐ-UBND Quy hoạch SDĐ huyện Sơn Hà

+ Quyết định số 121/QĐ-UBND Quy hoạch SDĐ huyện Nghĩa Hành

+ Quyết định số 192/QĐ-UBND Quy hoạch SDĐ huyện Lý Sơn


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh (khóa XII, kỳ họp thứ 15) Quy định mức hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tập trung tổ chức triển khai công tác phòng, chống Sâu keo mùa thu hại ngô theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Chỉ thị số 4962/CT-BNN-BVTV ngày 15/7/2019.​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.​ 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích