English Thứ Tư, 15-08-2018, 12:29 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 77040005
Đang online: 112
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Quy định về luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ trẻ

Đăng ngày: 16/05/2018; 1416 lần đọc

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành quy định (01-QĐi/TU​ ngày 15/5/2018) về luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ trẻ.

Việc thực hiện công tác luân chuyển cán bộ nhằm mục đích thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ và luân chuyển cán b​ộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với nhiệm vụ trong từng giai đoạn; đổi mới mạnh mẽ công tác luân chuyển cán bộ, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng, ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, quan hệ dòng họ, thân quen…; bảo đảm thực hiện chủ trương đào tạo, bồi dưỡng toàn diện và sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ; tạo điều kiện cho cán bộ trẻ, triển vọng, cán bộ trong quy hoạch được rèn luyện, trưởng thành qua thực tiễn, đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ trước mắt và lâu dài nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; tăng cường cho các ngành, lĩnh vực, địa bàn trọng yếu, khó khăn có nhu cầu nhưng thiếu cán bộ, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu và cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ.

 

Đồng thời, thực hiện công tác điều động cán bộ nhằm từng bước điều chỉnh, bố trí cán bộ hợp lý hơn, tăng cường cán bộ cho những nơi có nhu cầu cần thiết nhất là ở những nơi điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, năng lực cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nhằm ổn định tình hình, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ quan, đơn vị; thực hiện điều động đối với cán bộ hết thời hạn đảm nhiệm chức vụ theo quy định nhằm khắc phục tâm lý chủ quan, thỏa mãn, bảo thủ của cán bộ khi công tác lâu tại một vị trí, một địa bàn, hạn chế sự ràng buộc bởi các mối quan hệ, khắc phục khuynh hướng cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ; ngoài ra, việc thực hiện điều động cán bộ khi cán bộ, quản lý có biểu hiện trì trệ, đùn đẩy, né tránh, năng suất, hiệu quả, công việc thấp.

 

                                                                                   Đào Linh


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu đề nghị của UBND huyện Tây Trà tại Công văn số 1296/UBND-KT ngày 27/7/2018 về việc xin ý kiến thực hiện đầu tư xây dựng khẩn cấp công trình cấp bách tại Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 12/7/2018 của UBND tỉnh; tham mưu, trình UBND tỉnh trước ngày 20/8/2018 để xem xét quyết định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức tổ chức rà soát, thống kê đối tượng, lập hồ sơ từng trường hợp cán bộ xã ở Đức Thạnh công tác lâu năm đã nghỉ việc, nghỉ việc một lần (từ năm 1983 đến nay) nhưng chưa được hưởng chế độ; đồng thời xem xét giải quyết chế độ theo thẩm quyền, nếu có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo.

 ​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, nghiên cứu, đề xuất các dự án và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 2019-2020 thực hiện Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/8/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ngân hàng Nhà nước – chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi tích cực triển khai thực hiện các nội dung đẩy mạnh phát triển hệ thống tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 6326/UBND-KT ngày 13/10/2017; đồng thời, thường xuyên rà soát, nắm thông tin về hoạt động tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh để kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND tỉnh theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đơn vị liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3719/UBND-KGVX ngày 26/6/2018 về việc học sinh xin nghỉ học theo quy định tại Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh theo đúng quy định của của pháp luật.

 

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cử ông Phạm Công Minh, vận động viên môn Wushu, đi tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 08/7/2018 đến ngày 08/8/2018 như đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 805/TTr-SVHTTDL ngày 05/6/2018 về việc cử vận động viên đi tập huấn ở nước ngoài.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích