English Thứ Năm, 24-01-2019, 13:22 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Quy định về luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ trẻ

Đăng ngày: 16/05/2018; 2328 lần đọc

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành quy định (01-QĐi/TU​ ngày 15/5/2018) về luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ trẻ.

Việc thực hiện công tác luân chuyển cán bộ nhằm mục đích thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ và luân chuyển cán b​ộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với nhiệm vụ trong từng giai đoạn; đổi mới mạnh mẽ công tác luân chuyển cán bộ, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng, ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, quan hệ dòng họ, thân quen…; bảo đảm thực hiện chủ trương đào tạo, bồi dưỡng toàn diện và sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ; tạo điều kiện cho cán bộ trẻ, triển vọng, cán bộ trong quy hoạch được rèn luyện, trưởng thành qua thực tiễn, đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ trước mắt và lâu dài nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; tăng cường cho các ngành, lĩnh vực, địa bàn trọng yếu, khó khăn có nhu cầu nhưng thiếu cán bộ, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu và cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ.

 

Đồng thời, thực hiện công tác điều động cán bộ nhằm từng bước điều chỉnh, bố trí cán bộ hợp lý hơn, tăng cường cán bộ cho những nơi có nhu cầu cần thiết nhất là ở những nơi điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, năng lực cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nhằm ổn định tình hình, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ quan, đơn vị; thực hiện điều động đối với cán bộ hết thời hạn đảm nhiệm chức vụ theo quy định nhằm khắc phục tâm lý chủ quan, thỏa mãn, bảo thủ của cán bộ khi công tác lâu tại một vị trí, một địa bàn, hạn chế sự ràng buộc bởi các mối quan hệ, khắc phục khuynh hướng cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ; ngoài ra, việc thực hiện điều động cán bộ khi cán bộ, quản lý có biểu hiện trì trệ, đùn đẩy, né tránh, năng suất, hiệu quả, công việc thấp.

 

                                                                                   Đào Linh


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 11/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ các thôn xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2019 - 2020, có ý kiến góp ý cụ thể về nguồn vốn thực hiện, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 30/01/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 208/VPCP-CN ngày 08/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5915/UBND-CNXD ngày 02/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018 và chỉ đạo việc thực hiện các nội dung khác theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 455/BTC-QLCS ngày 09/01/2019, hoàn thành trước ngày 25/01/2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích