English Thứ Sáu, 20-07-2018, 09:49 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 75698969
Đang online: 179

Quy định thời hạn, mẫu biểu báo cáo tình hình chấp hành ngân sách nhà nước

Đăng ngày: 12/01/2018; 398 lần đọc

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định​ số 39/QĐ-UBND ngày 11/01/2018 Quy định thời hạn, mẫu biểu báo cáo tình hình chấp hành ngân sách nhà nước; thời gian gửi và thẩm định báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm đối với đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách các cấp ở địa phương. Quy định này được áp dụng từ năm ngân sách 2017 và bãi bỏ Quyết định số 2309/QĐ-UBND ngày 18/12/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đó, đối với báo cáo chấp hành ngân sách nhà nước: Sở Tài chính và Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố định kỳ hàng tháng báo cáo UBND cùng cấp và các cơ quan có liên quan về việc thực hiện thu, chi ngân sách địa phương; Phòng T​ài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố báo cáo Sở Tài chính về tình hình sử dụng các khoản bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh theo đúng quy định.

 

UBND các huyện, thành phố định kỳ hàng tháng báo cáo Sở Tài chính về việc thực hiện thu, chi ngân sách địa phương. Thời hạn gửi báo cáo trước ngày 15 hàng tháng.

 

Mẫu biểu báo cáo gồm có: Biểu số 01 ước thực hiện thu ngân sách nhà nước tháng; Biểu số 02 ước thực hiện chi ngân sách địa phương tháng; Biểu số 03 báo cáo tình hình sử dụng số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện tháng.

 

Đối với báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm: thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm, các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp tỉnh và các cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách cấp tỉnh gửi báo cáo quyết toán về Sở Tài chính trước ngày 30/4 năm sau. Các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp huyện và các cơ quan có sử dụng ngân sách cấp huyện gửi về Phòng Tài chính - Kế hoạch trước ngày 31/3 năm sau.

 

Thời hạn thẩm định báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm của cơ quan tài chính: trước ngày 30/8 năm sau, đối với các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp tỉnh và các cơ quan có sử dụng ngân sách cấp tỉnh. Trước ngày 30/4 năm sau, đối với đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp huyện và các cơ quan có sử dụng ngân sách cấp huyện.

 

Xuân Lê


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2734/LĐTBXH-​BTXH ngày 11/7/2018 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhan dân khi thiên tai xảy ra năm 2018

 

 

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 683/QĐ-LĐTBXH ngày 5/6/2018 về việc phê duyệt danh sách các cơ sở được hỗ trợ đầu tư theo chính sách quy định tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì tham mưu UBND tỉnh thông báo số kiểm tra thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 và dự kiến số thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020-2021; đồng thời tổng hợp, báo cáo số dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2019-2021 của tỉnh theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành, trình UBND tỉnh trước ngày 10/8/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đơn vị liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3719/UBND-KGVX ngày 26/6/2018 về việc học sinh xin nghỉ học theo quy định tại Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh theo đúng quy định của của pháp luật.

 

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cử ông Phạm Công Minh, vận động viên môn Wushu, đi tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 08/7/2018 đến ngày 08/8/2018 như đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 805/TTr-SVHTTDL ngày 05/6/2018 về việc cử vận động viên đi tập huấn ở nước ngoài.​

 

 

  

Lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân đối với​ "Dự thảo​ Ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Ngãi"

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích