English Thứ Ba, 24-04-2018, 11:44 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 71203050
Đang online: 156

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Quy định thời hạn, mẫu biểu báo cáo tình hình chấp hành ngân sách nhà nước

Đăng ngày: 12/01/2018; 295 lần đọc

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định​ số 39/QĐ-UBND ngày 11/01/2018 Quy định thời hạn, mẫu biểu báo cáo tình hình chấp hành ngân sách nhà nước; thời gian gửi và thẩm định báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm đối với đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách các cấp ở địa phương. Quy định này được áp dụng từ năm ngân sách 2017 và bãi bỏ Quyết định số 2309/QĐ-UBND ngày 18/12/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đó, đối với báo cáo chấp hành ngân sách nhà nước: Sở Tài chính và Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố định kỳ hàng tháng báo cáo UBND cùng cấp và các cơ quan có liên quan về việc thực hiện thu, chi ngân sách địa phương; Phòng T​ài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố báo cáo Sở Tài chính về tình hình sử dụng các khoản bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh theo đúng quy định.

 

UBND các huyện, thành phố định kỳ hàng tháng báo cáo Sở Tài chính về việc thực hiện thu, chi ngân sách địa phương. Thời hạn gửi báo cáo trước ngày 15 hàng tháng.

 

Mẫu biểu báo cáo gồm có: Biểu số 01 ước thực hiện thu ngân sách nhà nước tháng; Biểu số 02 ước thực hiện chi ngân sách địa phương tháng; Biểu số 03 báo cáo tình hình sử dụng số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện tháng.

 

Đối với báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm: thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm, các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp tỉnh và các cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách cấp tỉnh gửi báo cáo quyết toán về Sở Tài chính trước ngày 30/4 năm sau. Các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp huyện và các cơ quan có sử dụng ngân sách cấp huyện gửi về Phòng Tài chính - Kế hoạch trước ngày 31/3 năm sau.

 

Thời hạn thẩm định báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm của cơ quan tài chính: trước ngày 30/8 năm sau, đối với các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp tỉnh và các cơ quan có sử dụng ngân sách cấp tỉnh. Trước ngày 30/4 năm sau, đối với đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp huyện và các cơ quan có sử dụng ngân sách cấp huyện.

 

Xuân Lê


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao ​thông tỉnh thực hiện yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 3621/BGTVT-CQLXD ngày 09/4/2018 về việc cung cấp số liệu báo cáo Ngân hàng Thế giới (WB), dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1469/UBND-CNXD ngày 21/3/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương tổng hợp tình hình và kết quả công tác quản lý, sử dụng vốn tại doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 4113/BTC-TCDN ngày 10/4/2018,; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 736/TTr-SNNPT​NT về việc thực hiện một số nhiệm vụ của Chủ đầu tư nạo vét luồng vào Cảng cá Tịnh Kỳ năm 2018; trình mưu, trình UBND tỉnh trước ngày 25/4/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cho phép UBND huyện Trà Bồng được thực hiện và thanh toán phần kinh phí còn lại của 03 công trình sử dụng nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len năm 2017 cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 sang niên độ ngân sách năm 2018 và thanh quyết toán dứt điểm kế hoạch vốn được giao trước ngày 15/6/2018.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Lao động – Thương binh và Xã hội, ​Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh khẩn trương thực hiện nội dung Công văn số 3946/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc tổng hợp, phân tích Báo cáo tài chính năm 2017 của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính, UBND tỉnh chậm nhất là ngày 31/7/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương, nghiêm túc thực hiện nội dung Công văn số 3949/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN năm 2015.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh và UBND ​các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 4 tháng đầu năm và dự kiến kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 theo kế hoạch của tỉnh đã đề ra.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện các nội dung yêu cầu về tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 829/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06/3/2018.

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, UBND các huyện và các cơ quan​ liên quan triển khai thực hiện Công văn số 298/UBDT-HTQT của Ủy ban Dân tộc về việc hỗ trợ, quảng bá sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Quảng Ngãi thực hiện Nghị định 34/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bão lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh