English Thứ Bảy, 23-02-2019, 12:04 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 87528301
Đang online: 98
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Quy định mới về hoạt động kiểm ngư

Đăng ngày: 01/02/2019; 122 lần đọc

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 20/2018/TT-BNNPTNT​ ngày 15/11/2018 về quy định về trang phục, biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, thẻ kiểm ngư và màu sơn tàu, xuồng kiểm ngư. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 và thay thế Thông tư số 12/2014/TT-BNNPTNT và Thông tư số 16/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo đó, Thông tư này quy định về trang phục, biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, thẻ kiểm ngư và màu sơn tàu, xuồng kiểm ngư thuộc lực lượng Kiểm ngư; áp dụng đối với lực lượng Kiểm ngư; các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm ngư.

Công chức chỉ được sử dụng thẻ kiểm ngư để thi hành công vụ theo quy định của pháp luật; có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản thẻ cẩn thận, khi làm mất thẻ, phải kịp thời báo cáo cơ quan, đơn vị.

Công chức nghỉ hưu, nghỉ có thời hạn từ 03 tháng trở lên hoặc thôi việc, thuyên chuyển, biệt phái công tác; thi hành kỷ luật từ cách chức, buộc thôi việc hoặc trong thời gian tạm đình chỉ công tác để chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm nộp lại thẻ kiểm ngư cho cơ quan quản lý.

Thẻ kiểm ngư đã được cấp trước ngày 01/01/2019 được tiếp tục sử dụng cho đến khi hết hạ ghi trên thẻ. Tổng cục Thủy sản xây dựng, ban hành quy chế sử dụng biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, trang phục Kiểm ngư trong cơ quan Kiểm ngư.

 

VQH

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan nghiên cứu Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi ban hành kèm theo Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 14/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo để triển khai thực hiện. Hoàn thành, trình UBND tỉnh trước ngày 15/3/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, triển khai thực hiện Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng liên quan căn cứ nội dung yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 921/BKHĐT-TH ngày 13/02/2019 về việc tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và hai tháng đầu năm 2019, tham mưu và trình UBND tỉnh chậm nhất là ngày 25/02/2019 để kịp thời xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ trì, phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh và các sở, ban ngành, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Công văn Công văn số 1085/VPCP-KGVX ngày 01/02/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả 5 năm triển khai Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích