English Thứ Bảy, 16-02-2019, 13:10 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 87075395
Đang online: 117
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phạm Văn Đồng

Đăng ngày: 11/07/2018; 156 lần đọc

UBND tỉnh vừa ban hành Quy chế​ xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phạm Văn Đồng.

Đối tượng áp dụng là các tác gi, nhóm tác gilà công dân Việt Nam, người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài có tác phẩm, công trình nghiên cứu văn học - nghệ thuật về tnh Quảng Ngãi. Các tác gi, nhóm tác giả có quê quán hoặc đang cư trú tại tỉnh Quảng Ngãi có tác phẩm, công trình nghiên cứu văn học - nghệ thuật về đất nước, con người Việt Nam. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

 

Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phạm Văn Đồng được xét và công b5 năm một ln vào ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng (01/3). Riêng Giải thưởng lần thứ nhất năm 2018 xét thưởng đối với các tác phẩm, công trình được công bố trong khoảng thời gian từ ngày 01/7/1989 (từ khi tái lập tỉnh Quảng Ngãi) đến ngày 31/12/2017 được xét và công bố vào ngày 02/9/2018.

 

Cơ cấu giải thưởng: Mỗi thể loại xét tặng: Một (01) giải A; hai (02) giải B; ba (03) giải C; bốn (04) giải khuyến khích.

 

Mức thưởng: Giải A: 20 lần mức lương cơ sở/giải. Giải B: 15 lần mức lương cơ sở/giải. Giải C: 10 lần mức lương cơ sở/gii. Giải khuyến khích: 5 lần mức lương cơ sở/giải.

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là Cơ quan Thường trực Hội đồng xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Phạm Văn Đồng, có trách nhiệm thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về các nội dung liên quan đến Giải thưởng, tiếp nhận tác phẩm tham dự giải, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức trin khai thực hiện Quy chế này.

 

                                                                                T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện nội dung Thông báo số 4234/TB-BKHCN ngày 28/12/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về kết luận Hội Nghị Ban Điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” – năm 2018; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh đối với nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Hải quan tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩunêu trên; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước các cấp và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5781/UBND-KGVX ngày 21/9/2018 để triển khai thực hiện; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này trên địa bàn tỉnh theo đúng yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Công văn số 179/BKHCN-ƯDCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; tổng hợp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ theo thời gian yêu cầu.

 ​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích