English Thứ Hai, 19-11-2018, 21:18 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 82561053
Đang online: 130
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phạm Văn Đồng

Đăng ngày: 11/07/2018; 136 lần đọc

UBND tỉnh vừa ban hành Quy chế​ xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phạm Văn Đồng.

Đối tượng áp dụng là các tác gi, nhóm tác gilà công dân Việt Nam, người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài có tác phẩm, công trình nghiên cứu văn học - nghệ thuật về tnh Quảng Ngãi. Các tác gi, nhóm tác giả có quê quán hoặc đang cư trú tại tỉnh Quảng Ngãi có tác phẩm, công trình nghiên cứu văn học - nghệ thuật về đất nước, con người Việt Nam. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

 

Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phạm Văn Đồng được xét và công b5 năm một ln vào ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng (01/3). Riêng Giải thưởng lần thứ nhất năm 2018 xét thưởng đối với các tác phẩm, công trình được công bố trong khoảng thời gian từ ngày 01/7/1989 (từ khi tái lập tỉnh Quảng Ngãi) đến ngày 31/12/2017 được xét và công bố vào ngày 02/9/2018.

 

Cơ cấu giải thưởng: Mỗi thể loại xét tặng: Một (01) giải A; hai (02) giải B; ba (03) giải C; bốn (04) giải khuyến khích.

 

Mức thưởng: Giải A: 20 lần mức lương cơ sở/giải. Giải B: 15 lần mức lương cơ sở/giải. Giải C: 10 lần mức lương cơ sở/gii. Giải khuyến khích: 5 lần mức lương cơ sở/giải.

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là Cơ quan Thường trực Hội đồng xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Phạm Văn Đồng, có trách nhiệm thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về các nội dung liên quan đến Giải thưởng, tiếp nhận tác phẩm tham dự giải, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức trin khai thực hiện Quy chế này.

 

                                                                                T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ngân hàng chính sách xã hội – chi nhánh Quảng Ngãi chủ trì nghiên cứu nội dung chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Công văn số 8508/NHNN-TD ngày 09/11/2018 để tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Hoàn thành chậm nhất ngày 20/11/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch khẩn trương nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh giải quyết kiến nghị của Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi tại văn bản số 1137/BC-BQLDDCN ngày 05/11/2018 về việc quá trình đầu tư công trình Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, theo chủ trương đã được UBND tỉnh thống nhất tại Công văn số 5604/UBND-CNXD ngày 05/11/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, căn cứ nội dung quy định tại các Nghị định của Chính phủ: số 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động; số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, thực hiện và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19/6/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị định số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. Hoàn thành chậm nhất ngày 30/11/2018.​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 – 2018 và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020 và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Quyết định số 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích