English Thứ Hai, 20-08-2018, 12:06 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 77243010
Đang online: 116
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Quy chế phối hợp trong hoạt động bảo vệ biên giới biển đảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ và phòng chống cháy rừng

Đăng ngày: 12/01/2018; 141 lần đọc

UBND tỉnh vừa ban hành Quy chế​ phối hợp hoạt động giữa lực lượng dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng trên địa bàn tỉnh.

Mục đích phối hợp nhằm bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất, tăng cường trách nhiệm, năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ phối hợp của dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng ở địa phương, cơ sở.

 

Nội dung phối hợp đó là, các cơ quan phối hợp xây dựng chương trình công tác phối hợp hàng năm; Phối hợp trao đổi thông tin giữa các ngành, cơ quan được giao nhiệm vụ, bảo đảm chính xác, kịp thời, phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu nhiệm vụ.

 

Bên cạnh đó, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chương trình công tác phối hợp, công tác hàng năm, các cơ quan phối hợp xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác phối hợp giữa các lực lượng dân quân tự vệ, Biên phòng, Công an cấp huyện, cấp xã và Kiểm lâm trong hoạt động bảo vệ chủ quyền biên giới biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng ở cơ sở. Cùng với đó, các cơ quan phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quốc phòng và an ninh; bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng ở địa phương, cơ sở,...

 

T.Diễm


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương tổng hợp và trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính về tình hình thực hiện dự toán nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài năm 2018 và đề xuất dự toán năm 2019, kế hoạch  tài chính – ngân sách nhà nước 2019 – 2021 theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 9478/BTC-QLN ngày 08/8/2018. Thời gian hoàn thành chậm nhất là ngày 20/8/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Ban Quản lý dự án dầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tại Công văn số 746/TTr-BQLDDCN ngày 13/8/2018 tham mưu UBND tỉnh xem xét, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, Thời gian hoàn thành trước ngày 21/8/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tham mưu UBND tỉnh bố trí bổ sung kế hoạch vốn 2018 cho dự án Kè chắn cát cảng Dung Quất (giai đoạn 2) và một số dự án khác theo đúng ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại điểm 3 Thông báo số 232/TB-UBND ngày 07/8/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; các Hội, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 9 theo đúng quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích