English Chủ Nhật, 27-05-2018, 00:57 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 72758181
Đang online: 64

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Quy chế phối hợp giải quyết công việc, nâng cao năng lực hoạt động của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Đăng ngày: 02/01/2018; 236 lần đọc

UBND tỉnh vừa ban hành Quy chế phối hợp giải quyết công việc, nâng cao năng lực hoạt động của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Quy chế quy định trách nhiệm phối h​ợp giải quyết công việc đối với nội dung có liên quan đến nhiều sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, nhằm nâng cao năng lực hoạt động giữa các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 

Việc xử lý các công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan phải được thực hiện theo nguyên tắc: Công việc thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nào thì cơ quan đó chịu trách nhiệm chủ trì xử lý, các cơ quan khác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp khi có yêu cầu của cơ quan chủ trì hoặc chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền. Tùy theo tính chất, nội dung, yêu cầu của công việc cần giải quyết, cơ quan, đơn vị chủ trì quyết định hình thức phối hợp phù hợp như: lấy ý kiến bằng văn bản, tổ chức họp trao đổi, thảo luận, hội nghị, hội thảo, khảo sát, điều tra…, để triển khai thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả.

 

 

                                                               M.Khang

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tăng cường triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của của Đảng và Nhà nước tại các văn bản được nêu tại Công văn số 4565/VPCP-KTTH ngày 16/5/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại các Công văn: số 3963/VPCP-TCCV ngày 02/5/2018 về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh chủ trương tinh giản biên chế, số 4260/VPCP-TCCV ngày 09/5/2018 về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 2427/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 15/5/2018 về việc đẩy nhanh tiến độ và báo cáo kết quả hoàn thành các nhiệm vụ về quản lý đất đai theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ và Nghị quyết số 112/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội, tổng hợp kết quả thực hiện, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 18/6/2018.

 

Liên quan đến việc sửa chữa tuyến đường Di Lăng - Sơn Bao, Sơn Hà, UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 1317/UBND-NNTN ngày 14/3/2017 và Công văn số 1544/UBND-NNTN ngày 23/3/2017. Yêu cầu UBND huyện Sơn Hà khẩn trương tổ chức thực hiện. Trường hợp có khó khăn vướng mắc, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.​

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh