English Chủ Nhật, 24-02-2019, 01:35 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 87567080
Đang online: 164
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 896

Đăng ngày: 12/02/2018; 804 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng- Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013- 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Ban Chỉ đạo 896) vừa ký Quyết định​ ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 896.

Theo đó, Ban Chỉ đạo 896 hoạt động thường xuyên thông qua hoạt động của các thành viên, Bộ phận Thường trực theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, đề cao trách nhiệm của các thành viên; Trưởng ban quyết định trên cơ sở nhất trí của các thành viên; Trưởng ban báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

Đồng thời, Trưởng ban, Phó Trưởng ban thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở hồ sơ, tài liệu và tình hình thực tế; triệu tập Ban Chỉ đạo hàng quý hoặc đột xuất khi có vấn đề gấp rút cần giải quyết ngay.

 

Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về công tác triển khai thực hiện Đề án thuộc lĩnh vực của sở, ngành mình và nhiệm vụ được Trưởng ban phân công.

 

Ban Chỉ đạo 896 hoạt động trên tinh thần nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án và việc phối hợp giữa các sở, ngành trong việc triển khai Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013- 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 

Ngoài ra, Quy chế cũng đã qui định cụ thể trách nhiệm của Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực, các Phó Trưởng ban và các thành viên Ban Chỉ đạo 896

 

T.Diễm


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan nghiên cứu Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi ban hành kèm theo Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 14/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo để triển khai thực hiện. Hoàn thành, trình UBND tỉnh trước ngày 15/3/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, triển khai thực hiện Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng liên quan căn cứ nội dung yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 921/BKHĐT-TH ngày 13/02/2019 về việc tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và hai tháng đầu năm 2019, tham mưu và trình UBND tỉnh chậm nhất là ngày 25/02/2019 để kịp thời xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ trì, phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh và các sở, ban ngành, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Công văn Công văn số 1085/VPCP-KGVX ngày 01/02/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả 5 năm triển khai Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích