English Thứ Hai, 20-08-2018, 20:26 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 77258134
Đang online: 103
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 896

Đăng ngày: 12/02/2018; 448 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng- Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013- 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Ban Chỉ đạo 896) vừa ký Quyết định​ ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 896.

Theo đó, Ban Chỉ đạo 896 hoạt động thường xuyên thông qua hoạt động của các thành viên, Bộ phận Thường trực theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, đề cao trách nhiệm của các thành viên; Trưởng ban quyết định trên cơ sở nhất trí của các thành viên; Trưởng ban báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

Đồng thời, Trưởng ban, Phó Trưởng ban thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở hồ sơ, tài liệu và tình hình thực tế; triệu tập Ban Chỉ đạo hàng quý hoặc đột xuất khi có vấn đề gấp rút cần giải quyết ngay.

 

Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về công tác triển khai thực hiện Đề án thuộc lĩnh vực của sở, ngành mình và nhiệm vụ được Trưởng ban phân công.

 

Ban Chỉ đạo 896 hoạt động trên tinh thần nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án và việc phối hợp giữa các sở, ngành trong việc triển khai Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013- 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 

Ngoài ra, Quy chế cũng đã qui định cụ thể trách nhiệm của Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực, các Phó Trưởng ban và các thành viên Ban Chỉ đạo 896

 

T.Diễm


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng tổng hợp tình hình thực hiện dự án BT của tỉnh; đề xuất việc duy trì loại hợp đồng BT trong hình thức đầu tư PPP theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5589/BKHĐT-QLĐT ngày 14/8/2018; tham mưu, trình UBND tỉnh trước ngày 28/8/2018 để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp kèm theo Công văn số 5565/BKHĐT-QLKTTW ngày 14/8/2018; trực tiếp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương) và UBND tỉnh theo thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương tổng hợp và trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính về tình hình thực hiện dự toán nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài năm 2018 và đề xuất dự toán năm 2019, kế hoạch  tài chính – ngân sách nhà nước 2019 – 2021 theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 9478/BTC-QLN ngày 08/8/2018. Thời gian hoàn thành chậm nhất là ngày 20/8/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Ban Quản lý dự án dầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tại Công văn số 746/TTr-BQLDDCN ngày 13/8/2018 tham mưu UBND tỉnh xem xét, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, Thời gian hoàn thành trước ngày 21/8/2018.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích