English Thứ Ba, 10-12-2019, 22:58 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114113865
Đang online: 312

Quản lý khối lượng đất dư thừa trong hoạt động dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng

Đăng ngày: 14/08/2019; 229 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, quản lý hoạt động dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm rà soát, hướng dẫn các trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật về thu hồi khoáng sản là đất dư thừa (b​ao gồm đất sét) trong việc dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng có thu hồi đất dư thừa cho các tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện theo đúng quy định pháp luật về khoáng sản.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn khi thực hiện công tác dồn điển đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng phải thực hiện đầy đủ theo trình tự, thủ tục quy định tại các Quyết định của UBND tỉnh: số 50/2016/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích thực hiện chủ trương “dồn điền đổi thửa” đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020; số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 và số 32/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Trường hợp có thu hồi đất dư thừa (bao gồm đất sét) thì xác định khối lượng đất dư thừa, gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường để xác định thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản,… và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo đúng quy định của Luật Khoáng sản.

 

                                                                                   V.N

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành liên quan nghiên cứu xử lý tình trạng lạm dụng Quỹ bảo hiểm y tế theo nội dung đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Công văn số 1770/BHXH-GĐBHYT ngày 29/11/2019. Trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Đức Phổ và UBND xã Phổ Ninh tổ chức kiểm tra thực tế, xác định mức độ ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật trong Kho lưu chứa nông sản (cũ) của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Phổ Ninh; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 1256-KL/TU ngày 03/12/2019 để tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả và đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, khẩn trương báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh tình hình triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2019 trên địa bàn tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích