English Thứ Bảy, 19-10-2019, 14:08 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110861366
Đang online: 151

Quản lý khối lượng đất dư thừa trong hoạt động dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng

Đăng ngày: 14/08/2019; 214 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, quản lý hoạt động dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm rà soát, hướng dẫn các trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật về thu hồi khoáng sản là đất dư thừa (b​ao gồm đất sét) trong việc dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng có thu hồi đất dư thừa cho các tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện theo đúng quy định pháp luật về khoáng sản.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn khi thực hiện công tác dồn điển đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng phải thực hiện đầy đủ theo trình tự, thủ tục quy định tại các Quyết định của UBND tỉnh: số 50/2016/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích thực hiện chủ trương “dồn điền đổi thửa” đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020; số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 và số 32/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Trường hợp có thu hồi đất dư thừa (bao gồm đất sét) thì xác định khối lượng đất dư thừa, gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường để xác định thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản,… và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo đúng quy định của Luật Khoáng sản.

 

                                                                                   V.N

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm Quỹ quốc gia về việc làm; Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 11/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án “Phát triển trường cao đẳng chất lượng cao đến năm 2025”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Quyết định số 1453/QĐ-LĐTBXH ngày 09/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phê duyệt Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019; Công văn số 4338/LĐTBXH-BHXH ngày 10/10/2019 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP và Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần Đảo Ngọc Lý Sơn tại Công văn Công văn số 115/CV-ĐNLS ngày 29/9/2019 về việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án mở rộng Khách sạn Đảo Ngọc Lý Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/10/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu nội dung đề nghị của Tổ hợp tác khai thác đá đen thủ công Bình Tân tại Văn bản số 01/CV ngày 24/9/2019 về việc bổ sung quy hoạch và cho phép thăm dò, khai thác các điểm khoáng sản đá chẻ tại thôn Liêm Quang và Nhơn Hòa I, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích