English Thứ Ba, 19-06-2018, 19:17 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 73996575
Đang online: 89
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Quảng Ngãi: Ban hành khung giá công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ

Đăng ngày: 19/04/2017; 250 lần đọc

UBND tỉnh vừa Quyết định ban hành Khung giá công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2017.Quyết định này thay thế Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Khung giá công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2016. Cụ thể:

 

 

Hạng mục

Năm sử dụng

Giá trị tối đa (đồng)

1 Kmđường bêng nhựa

Từ 1 năm đến 3 năm

51.229.000

Từ 4 năm đến 6 năm

61.649.000

Từ 7 năm đến 9 năm

72.937.000

Trên 9 năm

87.284.000

1 Km đường đá dăm láng nhựa

Từ 1 năm đến 3 năm

65.480.000

Từ 4 năm đến 6 năm

86.635.000

Từ 7 năm đến 9 năm

107.790.000

Trên 9 năm

130.960.000

1 Km đường bêtôngximăng

Từ 1 năm đến 3 năm

39.071.000

Từ 4 năm đến 6 năm

43.999.000

Từ 7 năm đến 9 năm

49.630.000

Trên 9 năm

56.318.000

1md cầu

 

1.393.000

 

Giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm hướng dẫn việc áp dụng Khung giá công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2017.

 

Trên cơ sở Khung giá công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2017 được quy định tại Quyết định này, hàng năm, Sở Giao thông vận tải;Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm xây dựng kế hoạch quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trên các tuyến đường được giao quản lý, trình cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí kế hoạch vốn để triển khai thực hiện.

 

B.T​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì nghiên cứu, góp ý nội dung dự thảo Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; trực tiếp gửi văn bản góp ý cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25/6/2018.

 

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì nghiên cứu, góp ý đối với dự thảo Nghị định quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển ban hành kèm theo Công văn số 2952/BTNMT-TCBHĐVN ngày 07/6/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trườn; gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng thời gửi file mềm qua địa chỉ mail:cqlktbhd@monre.gov.vn trước ngày 05/7/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, triển khai thực hiện nội dung hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn số 1972/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 05/6/2018 về việc hướng dẫn thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì nghiên cứu góp ý vào dự thảo báo cáo tổng kết việc thi hành Luật Phòng chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008) theo nội dung đề nghị của Bộ Công an tại Công văn 1273/BCA-C41 ngày 04/6/2018, trực tiếp báo cáo Bộ Công an và UBND tỉnh theo quy định.​

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website