English Chủ Nhật, 21-07-2019, 15:33 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 103375942
Đang online: 132
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Quảng Ngãi: Ban hành kế hoạch hành động thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững

Đăng ngày: 10/04/2018; 403 lần đọc

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Quan điểm phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển của tỉnh Quảng Ngãi; kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa phát triển kinh tế lành mạnh với bảo đảm an sinh xã hội, sử dụng hiệu quả tài nguyên và b​ảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, chủ động ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

 

Phát triển bền vững là trách nhiệm và nghĩa vụ của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và toàn xã hội. Huy động mọi nguồn lực xã hội, tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nước nhằm bảo đảm thực hiện tốt các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 và các năm tiếp theo.

 

Con người là trung tâm của phát triển bền vững. Đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu vật chất và tinh thần cho nhân dân, tạo việc làm, giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, xây dựng lối sống thân thiện với môi trường và tiêu dùng bền vững.

 

Tạo điều kiện thuận lợi để mỗi người dân và cộng đồng trong xã hội có cơ hội phát triển bình đẳng; được tiếp cận các nguồn lực chung, được chia sẻ, đóng góp và hưởng lợi từ những thành quả đạt được của xã hội. Không để ai bị bỏ lại phía sau; ưu tiên và tập trung phát triển các nhóm người, cộng đồng dễ bị tổn thương trong quá trình phát triển như phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người nghèo, người khuyết tật, đồng bào vùng sâu, vùng xa và hải đảo.

 

Đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ, lấy khoa học và công nghệ là nền tảng, động lực cho phát triển bền vững; ưu tiên sử dụng công nghệ hiện đại, công nghệ xanh, sạch, thân thiện với môi trường.

 

Với mục tiêu chung là duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững gắn liền với nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ, dân chủ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường; quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính và tăng trưởng xanh; bảo đảm tất cả người dân, tổ chức được phát huy tiềm năng, sáng tạo, được tham gia và hưởng thụ bình đẳng thành quả của sự phát triển.

 

Ngoài ra, kế hoạch cũng đưa ra 17 mục tiêu phát triển vững đến năm 2030 của tỉnh Quảng Ngãi.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức Sơ kết và khen thưởng thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019; phối hợp với các sở, ban ngành và đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại Thông báo số 242/TB-KTNN ngày 02/7/2019 về thông báo kết quả kiểm toán Đoàn kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 tỉnh Quảng Ngãi và Công văn số 241/KTNN-TH ngày 02/7/2019 về việc gửi Báo cáo kiểm toán.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, tổng hợp, xây dựng báo cáo đánh giá về nguy cơ tham nhũng, lợi ích nhóm trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh, trực tiếp báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh đảm bảo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thực hiện nội dung yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4799/BKHĐT-TH ngày 11/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019; trực tiếp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh đúng thời gian quy định.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích