English Thứ Ba, 23-07-2019, 23:19 (GMT+7)

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 103655161
Đang online: 123
Thủ tục hành chính Xem chi tiết

Thủ tục thẩm định Hồ sơ xếp hạng doanh nghiệp đối với công ty nhà nước, công ty cổ phần (chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước vận dụng thang lương, bảng lương theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 và các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp

Lĩnh vực Lao động-tiền lương-bảo hiểm xã hội
Trình tự thực hiện

           Đối với các doanh nghiệp:

+ Bước 1: Doanh nghiệp làm Công văn đề nghị xếp hạng doanh nghiệp.
+ Bước 2: Doanh nghiệp lập Bảng tính điểm theo các chỉ tiêu xếp hạng (mẫu số 01).
+ Bước 3: Lập Biểu tổng hợp số lao động thực tế sử dụng bình quân (mẫu số 03).
+ Bước 4: Danh sách các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc (mẫu số 04, theo Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC).
+ Bước 5: Bản sao có công chứng Quyết định thành lập và giấy đăng ký kinh doanh)
+ Bước 6: Bản sao báo cáo tài chính 2 năm trước liền kề và kế hoạch năm xếp hạng.
+ Bước 7: Báo cáo tài chính được lập theo quy định tại Quyết định số 167/2000/QĐ-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2000 và Thông tư số 23/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính (nếu đã kiểm toán thì gửi kèm bản sao báo cáo kiểm toán) vào các ngày làm việc hàng tuần từ thứ 2 đến thứ 6 qua đường văn thư hoặc bộ phận Tiếp nhận Hồ sơ 1 cửa.
Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật sổ theo dõi và viết giấy biên nhận, phiếu chuyển Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội (01 ngày).
+ Bước 2: Phòng Lao động – Tiền lương – Bảo hiểm xã hội kiểm tra hồ sơ đề nghị thẩm định Hồ sơ xếp hạng doanh nghiệp của đơn vị, trình lãnh đạo Sở (05 ngày).
+ Bước 3: Trình Lãnh đạo Sở xem xét để ra văn bản trình UBND tỉnh quyết định (04 ngày).
+ Bước 4: UBND tỉnh ra quyết định xếp hạng (05 ngày).
Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc qua bưu điện.
Thành phần hồ sơ
Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Công văn đề nghị của doanh nghiệp.
+ Bảng tính điểm theo các chỉ tiêu xếp hạng (mẫu số 01).
+ Báo cáo doanh thu theo ngành nghề (mẫu số 02).
+ Biểu tổng hợp số lao động thực tế sử dụng bình quân (mẫu số 03).
+ Danh sách các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc (mẫu số 04).
+ Bản sao chứng thực Quyết định thành lập và giấy đăng ký kinh doanh)
+ Bản sao báo cáo tài chính 2 năm trước liền kề và kế hoạch năm xếp hạng.
+ Báo cáo tài chính được lập theo quy định tại Quyết định số 167/2000/QĐ-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2000 và Thông tư số 23/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính (nếu đã kiểm toán thì gửi kèm bản sao báo cáo kiểm toán).
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết
 15 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện
Tổ chức.
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
Kết quả thực hiện
Quyết định xếp hạng.
Lệ phí
Không.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Theo Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Liên Bộ Lao động - Thương binh và xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, kế toán Trưởng công ty Nhà nước, yêu cầu hoàn thành 04 mẫu đơn, tờ khai như sau:
- Bảng tính điểm theo các chỉ tiêu xếp hạng (mẫu số 01).
- Báo cáo doanh thu theo ngành nghề (mẫu số 02).
- Biểu tổng hợp số lao động thực tế sử dụng bình quân (mẫu số 03).
- Danh sách các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc (mẫu số 04).
Yêu cầu hoặc điều kiện
Không.
Căn cứ pháp lý
 - Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định qui định hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước.

            - Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2005 của Bộ Lao động – TB&XH - Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, kế toán Trưởng công ty Nhà nước.

Mau I.5.doc

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh (khóa XII, kỳ họp thứ 15) Quy định mức hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tập trung tổ chức triển khai công tác phòng, chống Sâu keo mùa thu hại ngô theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Chỉ thị số 4962/CT-BNN-BVTV ngày 15/7/2019.​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.​