English Thứ Ba, 23-07-2019, 22:23 (GMT+7)

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 103649775
Đang online: 139
Thủ tục hành chính Xem chi tiết

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề

Lĩnh vực Dạy nghề
Trình tự thực hiện

a) Trình tự thực hiện:

- Đối với tổ chức:

Các Trường trung cấp nghề hoặc Trung tâm dạy nghề (gọi chung là Cơ sở dạy nghề) đã có Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập Cơ sở dạy nghề, phải tiến hành làm thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận hoạt động dạy nghề.

- Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề của địa phương (Sở Lao động- Thương binh và Xã hội) sẽ tiếp nhận, xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề cho các cơ sở dạy nghề.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6), trong giờ hành chính.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.​


Thành phần hồ sơ

​           - Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề.            

+ Bản sao quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường hoặc trung tâm (gọi chung là Cơ sở dạy nghề).

            + Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đào tạo các nghề đăng ký hoạt động.

+ Bản sao điều lệ trường trung cấp nghề, quy chế  trung tâm dạy nghề đã được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt (mang theo bản chính để đối chiếu).

+ Chương trình dạy nghề của các nghề đăng ký hoạt động.

+ Giấy tờ chứng minh các điều kiện quy định tại Điều 8, ban hành kèm theo Quyết định 72/ 2008/ QĐ-BLĐTBXH, ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động –TB&XH ban hành quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề.

+ Đối với Cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài, hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề được làm bằng tiếng Việt hoặc tiếng Việt và tiếng Anh)

+ Đối với các cơ sở giáo dục và doanh nghiệp quy định tại các điểm b và c khoản 1 Điều 2, ban hành kèm theo Quyết định 72/2008/QĐ-BLĐTBXH) kèm  theo Bản sao quyết định bổ nhiệm hoặc công nhận người đứng đầu cơ sở giáo dục, doanh nghiệp.

Riêng các nghề thuộc ngành y, dược; nghề lái xe cơ giới đường bộ, lái tàu sông, tàu biển, tàu hỏa; nghề vệ sĩ, ngoài các quy định tại các khon 1, 2 và 3 Điều 6, ban hành kèm theo Quyết định 72/2008/QĐ-BLĐTBXH, trong hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề phải có văn bản của Bộ chuyên ngành xác nhận đủ các điều kiện đảm bảo đào tạo các nghề đó.

+ Đối với trường cao đẳng nghề; trường cao đẳng, trường đại học có hoạt động dạy nghề: nộp hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề tại Tổng cục Dạy nghề;

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

​           - 20 ngày làm việc (đối với trường cao đẳng nghề; trường cao đẳng; trường đại học có hoạt động dạy nghề).

- 15 ngày làm việc (đối với trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp).   

Đối tượng thực hiện

 Tổ chức.


Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

+ Tổng cục dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề; trường cao đẳng; trường đại học có hoạt động dạy nghề.

+ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đối với trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp.  

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.

Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận.

Lệ phí

Không.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

​          - Mẫu số 1: Đơn xin đăng ký hoạt động dạy nghề.

            - Mẫu số 2: Báo cáo thực trạng về một số điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy nghề.

- Mẫu số 3: Báo cáo thực trạng về một số điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy nghề.

(các Mẫu đơn 1, 2, 3 được quy định tại Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH,ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề).

Yêu cầu hoặc điều kiện

 Không.

Căn cứ pháp lý

​            - Luật dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006

- Quyết định 72/2008/QĐ-BLĐTBXHV, ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề.

                - Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập Trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề công lập hoặc cho phép thành lập đối với cơ sở dạy nghề tư thục)

Mau V.5.doc

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh (khóa XII, kỳ họp thứ 15) Quy định mức hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tập trung tổ chức triển khai công tác phòng, chống Sâu keo mùa thu hại ngô theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Chỉ thị số 4962/CT-BNN-BVTV ngày 15/7/2019.​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.​