English Thứ Ba, 23-07-2019, 22:49 (GMT+7)

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 103652181
Đang online: 125
Thủ tục hành chính Xem chi tiết

Hỗ trợ kinh phí mai táng cho người hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Trình tự thực hiện
Trình tự thực hiện:
            - Bước 1: Đơn, Văn bản đề nghị của cơ quan, đơn vị, tổ chức, gia đình, cá nhân đứng ra tổ chức mai táng đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp bị chết gửi về UBND cấp xã.
            - Bước 2: Chủ tịch UBND cấp xã tiếp nhận đơn và xác nhận vào đơn, làm thủ tục cấp giấp báo tử, nếu thân nhân của đối tượng chết còn lại nhiều người thì UBND cấp xã hướng dẫn làm thủ tục ủy quyền cho một người đứng ra nhận tiền hỗ trợ mai táng phí; UBND cấp xã hoàn thiện hồ sơ gửi về Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội.
            - Bước 3: Phòng LĐTB và XH xem xét, kiểm tra trình UBND cấp huyện ký quyết định hỗ trợ tiền mai táng phí cho thân nhân của đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội bị chết.
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Thành phần hồ sơ

            - Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mai táng đối tượng bảo trợ xã hội (mẫu số 1a);

            - Bản sao giấy báo tử;
            - Giấy ủy quyền của thân nhân (nếu có);
            - Photô Quyết định hưởng trợ cấp hàng tháng đối tượng bảo trợ xã hội bị chết.

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

​Cá nhân.

Cơ quan thực hiện

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính.

Lệ phí

​Không.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mai táng đối tượng bảo trợ xã hội (mẫu số 1a).

Yêu cầu hoặc điều kiện

​Không.

Căn cứ pháp lý

           - Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp cho các đối tượng xã hội;

            - Thông tư số 09/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thưÌ£c hiêÌ£n môÌ£t số điêÌ€u của NghiÌ£ điÌ£nh 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ;

            - Quyết định số 3162/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội do cấp xã (phường, thị trấn) quản lý năm 2007 và 2008.

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh (khóa XII, kỳ họp thứ 15) Quy định mức hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tập trung tổ chức triển khai công tác phòng, chống Sâu keo mùa thu hại ngô theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Chỉ thị số 4962/CT-BNN-BVTV ngày 15/7/2019.​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.​