English Thứ Sáu, 06-12-2019, 17:26 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 113828973
Đang online: 199
Thủ tục hành chính Xem chi tiết

Giải quyết trợ cấp đột xuất ( một lần) cho đối tượng bảo trợ xã hội

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Trình tự thực hiện
Trình tự thực hiện:
            - Bước 1: Thôn, tổ trưởng dân phố lập danh sách đối tượng trợ cấp đột xuất theo các nhóm đối tượng quy định tại Điều 6 của Nghị định 67/2007/NĐ-CP kèm theo biên bản họp thôn, tổ dân phố gửi về Ủy ban nhân dân cấp xã.
            - Bước 2: Chủ tịch UBND cấp xã triệu tập họp khẩn cấp hội đồng xét duyệt thống nhất danh sách đối tượng cứu trợ đột xuất gửi về Phòng LĐTB và XH. Nếu cấp xã có nguồn cứu trợ dự phòng thì Chủ tịch UBND cấp xãquyết định cứu trợ ngay những trường hợp cấp thiết.
            - Bước 3: Phòng LĐTB và XH xem xét, kiểm tra trình UBND cấp huyện ra quyết định hỗ trợ đột xuất đối với từng nhóm đối tượng quy định tại Điều 6 của Nghị định 67/2007/NĐ-CP. Trường hợp cấp huyện không đủ kinh phí cứu trợ, Chủ tịch UBND cấp huyện có văn bản đề nghị Sở LĐTB và XH trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét hỗ trợ.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Thành phần hồ sơ

           - Đơn đề nghị xin hỗ trợ đột xuất của đối tượng;

            - Danh sách đối tượng trợ cấp đột xuất và biên bản của thôn, tổ dân phố;
            - Biên bản đề nghị hỗ trợ đột xuất của hội đồng xét duyệt cấp xã, phường;
            - Có những nguyên nhân bất khả kháng gây ra hậu quả dẫn đến có người chết, phải có biên bản sự việc.

Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện

​Cá nhân.

Cơ quan thực hiện

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính.

Lệ phí

​Không.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Không.

Yêu cầu hoặc điều kiện
Không.

Căn cứ pháp lý

           - Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp cho các đối tượng xã hội;

            - Thông tư số 09/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thưÌ£c hiêÌ£n môÌ£t số điêÌ€u của NghiÌ£ điÌ£nh 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ;
            - Quyết định số 3162/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội do cấp xã (phường, thị trấn) quản lý năm 2007 và 2008.

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại các Công văn: số 4240/BTTTT-THH ngày 27/11/2019 về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc mua sắm, sử dụng phần mềm có bản quyền khi mua sắm máy tính và hoạt động bảo trì phần mềm, hệ thống thông tin; số 4303/BTTTT-THH ngày 29/11/2019 về việc xin ý kiến Dự thảo Đề án Giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu và tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin tại các bộ, ngành, địa phương và Danh sách các nền tảng dùng chung của Chính phủ điện tử.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại các Công văn: số 4258/BTTTT-KHTC ngày 28/11/2019 về báo cáo tình hình thực hiện nội dung về thông tin và truyền thông thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; số 4275/BTTTT-KHTC ngày 29/11/2019 về hướng dẫn thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ thuộc Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” trong năm 2020.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác tiêm chủng.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, báo cáo hoạt động nuôi, trồng các loài nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh theo nội dung yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 6369/BTNMT-TCMT ngày 02/12/2019, trực tiếp báo cáo Bộ (thông qua Tổng cục Môi trường) và báo cáo UBND tỉnh.​