English Thứ Tư, 24-07-2019, 01:34 (GMT+7)

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 103664755
Đang online: 90
Thủ tục hành chính Xem chi tiết

Giải quyết trợ cấp bảo trợ xã hội thường xuyên

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Trình tự thực hiện
Trình tự thực hiện:
            Bước 1: Thôn, tổ trưởng dân phố rà soát, lập danh sách các đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách trợ giúp bảo trợ xã hội thường xuyên gửi về UBND cấp xã.                                                      
            Bước 2: UBND cấp xã mời đối tượng thuộc diện hướng dẫn lập hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đề nghị của đối tượng, xong chuyễn hồ sơ về cho thôn, tổ dân phố họp xét và xác nhận vào đơn.                                                                         
            Bước 3: UBND cấp xã có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, tổ chức họp hội đồng xét duyệt, trường hợp xét thấy đủ tiêu chuẩn thì niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng của xã, phường (nếu có) về trích yếu lý lịch của đối tượng, nội dung, chế độ trợ cấp đề nghị được hưởng.                                                                     
            Bước 4: Sau 30 ngày kể từ ngày niêm yết công khai, nếu không có ý kiến thắc mắc, khiếu nại thì UBND cấp xã hoàn thiện hồ sơ của đối tượng theo quy định gửi về Phòng LĐTB và XH.                                                                               
            Bước 5: Phòng LĐTB và XH xem xét, kiểm tra trình UBND cấp huyện xem xét và Quyết định cho đối tượng được hưởng bảo trợ xã hội thường xuyên.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Thành phần hồ sơ

           - Thành phần hồ sơ bao gồm:

            + Đơn đề nghị của đối tượng hoặc gia đình, người thân, người giám hộ có đề nghị của Trưởng thôn, tổ trưởng dân phố và UBND cấp xã, phường nơi đối tượng cư trú (mẫu số 1);  
            + Sơ yếu lý lịch của đối tượng hưởng trợ cấp, có xác nhận của UBND cấp xã, phường;
            + Văn bản xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về tình trạng tàn tật đối với người tàn tật (nếu có), người tâm thần, người nhiễm HIV/AIDS; 
            + Biên bản của Hội đồng xét duyệt cấp xã (mẫu số 2).
           *. Đối với trường hợp nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi ngoài hồ sơ nêu trên còn có: 
            + Đơn của người nhận nuôi có ý kiến đồng ý cho nhận nuôi của người giám hộ hoặc người đang nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi; trường hợp trẻ em từ đủ 9 tuổi trở lên phải được sự đồng ý của trẻ em trong văn bản này (mẫu số 1b);     
            + Xác nhận của trưởng thôn và ý kiến chấp thuận của UBND cấp xã nơi trẻ em sinh sống;  
            + Bản sao giấy khai sinh; sơ yếu lý lịch của trẻ em;
            + Sơ yếu lý lịch của cá nhân hoặc chủ hộ gia đình nhận nuôi dưỡng trẻ em có xác nhận của UBND cấp xãnơi cư trú, kèm theo bản sao công chứng giấy chứng minh nhân dân.        
            - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ do cấp xã gửi, Phòng LĐTB và XH có trách nhiệm thẩm định, trình UBND cấp huyện ra quyết định cho từng trường hợp cụ thể.

Đối tượng thực hiện

​Cá nhân.

Cơ quan thực hiện

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính.

Lệ phí

​Không.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

 ​           - Mẫu số 1;

            - Mẫu số 2;
            - Mẫu số 1b.

Yêu cầu hoặc điều kiện

​Không.

Căn cứ pháp lý

           - Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp cho các đối tượng xã hội;

            - Thông tư số 09/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thưÌ£c hiêÌ£n môÌ£t số điêÌ€u của NghiÌ£ điÌ£nh 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ.

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh (khóa XII, kỳ họp thứ 15) Quy định mức hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tập trung tổ chức triển khai công tác phòng, chống Sâu keo mùa thu hại ngô theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Chỉ thị số 4962/CT-BNN-BVTV ngày 15/7/2019.​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.​