English Thứ Ba, 23-07-2019, 23:19 (GMT+7)

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 103655193
Đang online: 120
Thủ tục hành chính Xem chi tiết

Giải quyết chế độ mai táng phí và tuất từ trần

Lĩnh vực Người có công
Trình tự thực hiện

           - Đối với cá nhân, hộ gia đình:

            + Bước 1: Cá nhân hoặc người được ủy quyền chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định.

            + Bước 2: Cá nhân hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại trụ sở UBND cấp xã.

            - Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

            + Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại trụ sở UBND cấp xã kiểm tra nội dung hồ sơ nếu chưa đầy đủ thì hướng dẫn hòan chỉnh hồ sơ; nếu hồ sơ không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định thì không tiếp nhận. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định thì tiếp nhận hồ sơ.

            + Bước 2 : UBND cấp xã thẩm định hồ sơ, xem xét nếu đủ tiêu chuẩn thì hòan thiện hồ sơ của đối tượng theo quy định, có văn bản kèm danh sách nộp tại Phòng LĐ-TB và XH.

            + Bước 3: Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội kiểm tra, xem xét tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì chuyển trả lại cho cấp xã. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thủ tục theo qui định, lập phiếu báo giảm và lập danh sách gửi về Sở Lao động - TB và XH xem xét, quyết định.

 

  

                                                                                                            Mẫu số 12-TT1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

BẢN KHAI CỦA THÂN NHÂN

NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TỪ TRẦN

Họ và tên người từ trần:................................................Năm sinh:…….…….

Nguyên quán:......…….....................................................................

Trú quán:…………………………………………………………………..

Thuộc đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi: (thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ…).....…………….…………………………………………….

Số sổ trợ cấp (nếu có):……………………………………………………

Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động:……………………………………………

 

Từ trần ngày……….tháng……….năm……………

Theo giấy khai tử số………………ngày…..…tháng……năm……..của Uỷ ban nhân dân xã (phường)………………………………………

Trợ cấp đã nhận đến hết tháng……………năm…………Mức trợ cấp:………

Họ tên người nhận mai táng phí và 3 tháng trợ cấp, phụ cấp.................

Nguyên quán:………………………………………

Trú quán:………………………………………..………….

Quan hệ với người có công với cách mạng từ trần:………………………..

        

Danh sách thân nhân đủ điều kiện hưởng tuất từ trần (nếu có)

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Quan hệ với người chết

Nghề nghiệp hiện tại

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

..............,ngày       tháng      năm                        …………..,ngày        tháng      năm

 Chứng nhận UBND xã (phường)                                Người khai nhận trợ cấp

Chủ tịch                                                       (ký tên, ghi rõ họ tên)

          (ký tên, đóng dấu)

 

 


Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Thành phần hồ sơ

            - Thành phần hồ sơ bao gồm:

            + Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần (mẫu số 12-TT1);

            + Giấy chứng tử;

            + Danh sách và phiếu báo giảm trợ cấp;

            + Ký sao các giấy tờ liên quan (nếu có).

            - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân.

Cơ quan thực hiện

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính.

Lệ phí

​Không.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần (mẫu số 12-TT1).    

Yêu cầu hoặc điều kiện

            - Yêu cầu hoặc điều kiện Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần và tuất từ trần: Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945; thương binh (kể cả thương binh loại B), bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên đang hưởng trợ cấp hàng tháng

            - Yêu cầu hoặc điều kiện hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần: Người có công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng: thân nhân liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến; thương binh (kể cả thương binh loại B), bệnh binh suy giảm khả năng lao động dưới 61%; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học và con đẻ của họ đang hưởng trợ cấp; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng Bằng “Có công với nước”, Huân chương kháng chiến.

            - Yêu cầu hoặc điều kiện hưởng mai táng phí: Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng Huân chương, Huy chương kháng chiến, Huân chương, Huy chương chiến thắng; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng Huy chương kháng chiến

Căn cứ pháp lý

            - Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

            - Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính Phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

            - Thông tư 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với các mạng

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh (khóa XII, kỳ họp thứ 15) Quy định mức hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tập trung tổ chức triển khai công tác phòng, chống Sâu keo mùa thu hại ngô theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Chỉ thị số 4962/CT-BNN-BVTV ngày 15/7/2019.​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.​