English Thứ Sáu, 06-12-2019, 18:40 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 113831895
Đang online: 185
Thủ tục hành chính Xem chi tiết

Giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995

Lĩnh vực Người có công
Trình tự thực hiện

            - Đối với cá nhân, tổ chức, hộ gia đình:

            + Bước 1: Cá nhân hoặc người được ủy quyền chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định.

            + Bước 2: Cá nhân hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại trụ sở UBND cấp xã.

            - Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

            + Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại trụ sở UBND cấp xã kiểm tra nội dung hồ sơ nếu chưa đầy đủ thì hướng dẫn hòan chỉnh hồ sơ; nếu hồ sơ không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định thì không tiếp nhận. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định thì tiếp nhận hồ sơ.

            + Bước 2: UBND cấp xã thẩm định hồ sơ, xem xét nếu đủ tiêu chuẩn thì hòan thiện hồ sơ của đối tượng theo quy định, lập danh sách và hồ sơ nộp tại Phòng LĐ-TB và XH.

            + Bước 3: Phòng Lao động - TB và XH kiểm tra, xem xét tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn, chuyển trả lại cho cấp xã. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thủ tục theo qui định lập danh sách gửi về Sở Lao động-TB và XH tỉnh Quảng Ngãi.

 

                                                                                                                                             Mẫu số 11

 
                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                 BẢN KHAI CỦA THÂN NHÂN

                           NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

 

1/ Phần khai về thân nhân (người đứng khai);

Họ và tên: ………………………………………………… Năm sinh: ...................................................

Nguyên quán: ............................................................................................................................

Trú quán: ...................................................................................................................................

Quan hệ với người có công với cách mạng: (vợ, chồng, cha, mẹ, con ….)....................................

..................................................................................................................................................

2/ Phần khai về người có công:

Họ và tên: ………………………………….. …….. Năm sinh: ...........................................................

Nguyên quán: ............................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu trước khi chết (trừ liệt sĩ): ............................................................................

Đã chết ngày: …… tháng ….. năm ….. tại ...................................................................................

Là đối tượng: (LTCM, TKN, HĐKC, địch bắt tù, đày): ...................................................................

Thuộc diện hưởng một trợ cấp đối với: ......................................................................................

Giấy chứng nhận kèm theo (Quyết định; giấy chứng nhận; lý lịch; giấy báo tử; giấy khai tử; biên bản của gia đình, họ tộc …) ..................................................................................................................................................

-…

-…

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

….…ngày …. tháng …. năm 200…

Xác nhận của xã (phường)

Ông (bà) ………………………………………………

Hiện cư trú tại: ………………………………….…

là ……………… của ông (bà) …………………..……

(tên người có công) đã chết ngày ….…tháng ….. năm

Đề nghị được giải quyết trợ cấp một lần.

 

TM. UBND

Chủ tịch

Người khai

(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

 

 

 

 

 

 


Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Thành phần hồ sơ

            - Thành phần hồ sơ bao gồm:
            * Hồ sơ đối với người đã xác nhận là liệt sĩ :
            + Bản khai của thân nhân liệt sĩ (mẫu số 1a).
            + Biên bản họp gia đình, họ tộc (liệt sĩ không còn cha, mẹ, vợ hoặc chồng) (Mẫu số 05).
            + Bản sao một trong các lọai giấy: Bằng Tổ quốc ghi công, giấy chứng nhận hy sinh hoặc giấy báo tử.
            * Hồ sơ đối tượng không phải là liệt sĩ :
            + Bản khai của thân nhân (mẫu số 11).
            + Biên bản họp gia đình, họ tộc (Mẫu số 05).
            + Bản sao một trong các loại giấy :
ØĐối với cán bộ Lão thành cách mạng và Tiền khởi nghĩa: Giấy chứng nhận người hoạt động cách mạng trước năm 1945 (CBLTCM); Giấy chứng nhận người họat động cách mạng trước cách mạng tháng 8 năm 1945 (CBTKN).
ØĐối với Người họat động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày phải có giấy chứng nhận của: Cấp ủy, cơ quan, đơn vị căn cứ vào hồ sơ, lý lịch đang lưu giữ (đối với đảng viên hoặc người thoát ly là chứng nhận);   địa phương, giấy tờ có căn cứ pháp lý ghi rõ có họat động cách mạng, họat động kháng chiến bị địch bắt tù hoặc xác nhận của Hội tù yêu nước cấp huyện (đối với người không là đảng viên hoặc không thoát ly là tài liệu lịch sử).
Ø Người họat động kháng chiến giải phóng dân tộc : Bản sao Huân chương, Huy chương kháng chiến hoặc Huân, Huy chương chiến thắng hoặc giấy chứng nhận khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến.
+ Danh sách đề nghị.
            - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

​Cá nhân.

Cơ quan thực hiện

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính.

Lệ phí

​Không.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

            - Bản khai của thân nhân hoặc đại diện người thừa kế theo pháp luật (mẫu số 11);
            - Bản khai của thân nhân liệt sĩ (mẫu số 1a);
            - Biên bản họp gia đình, họ tộc (đối tượng không còn cha, mẹ, vợ hoặc chồng) (Mẫu số 05).

Yêu cầu hoặc điều kiện

Đối tượng được giải quyết chế độ là:

            - Thân nhân người họat động cách mạng trước năm 1945 (Cán bộ Lão thành cách mạng).
            - Thân nhân người họat động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước cách mạng tháng 8/1945 (cán bộ Tiền khởi nghĩa).
            - Thân nhân người họat động cách mạng hoặc họat động kháng chiến bị địch bắt tù, đày.
            - Thân nhân người họat động kháng chiến giải phóng dân tộc là người đã được tặng thưởng Huân chương, Huy chương kháng chiến hoặc Huân chương, Huy chương kháng chiến; Huân chương, Huy chương Chiến thắng; giấy chứng nhận khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến; Bằng “Tổ quốc ghi công” hoặc giấy báo tử hoặc giấy chứng nhận hy sinh đối với liệt sĩ hy sinh từ ngày 30/4/1975 trở về trước.

Căn cứ pháp lý

            - Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;
            - Nghị định 59/NĐ-CP ngày 04/6/2003 của chính phủ quy định chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng đã chết trước ngày 01/01/1995.
            - Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính Phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
            - Thông tư 05/2004/TT-BLĐTBXH ngày 12/3/2004 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 59/2003/NĐ-CP về chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với CM đã chết trước ngày 01/01/1995
            - Thông tư 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với các mạng.

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại các Công văn: số 4240/BTTTT-THH ngày 27/11/2019 về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc mua sắm, sử dụng phần mềm có bản quyền khi mua sắm máy tính và hoạt động bảo trì phần mềm, hệ thống thông tin; số 4303/BTTTT-THH ngày 29/11/2019 về việc xin ý kiến Dự thảo Đề án Giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu và tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin tại các bộ, ngành, địa phương và Danh sách các nền tảng dùng chung của Chính phủ điện tử.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại các Công văn: số 4258/BTTTT-KHTC ngày 28/11/2019 về báo cáo tình hình thực hiện nội dung về thông tin và truyền thông thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; số 4275/BTTTT-KHTC ngày 29/11/2019 về hướng dẫn thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ thuộc Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” trong năm 2020.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác tiêm chủng.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, báo cáo hoạt động nuôi, trồng các loài nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh theo nội dung yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 6369/BTNMT-TCMT ngày 02/12/2019, trực tiếp báo cáo Bộ (thông qua Tổng cục Môi trường) và báo cáo UBND tỉnh.​