English Thứ Ba, 23-07-2019, 23:39 (GMT+7)

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 103657387
Đang online: 101
Thủ tục hành chính Xem chi tiết

Giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995

Lĩnh vực Người có công
Trình tự thực hiện

            - Đối với cá nhân, tổ chức, hộ gia đình:

            + Bước 1: Cá nhân hoặc người được ủy quyền chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định.

            + Bước 2: Cá nhân hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại trụ sở UBND cấp xã.

            - Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

            + Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại trụ sở UBND cấp xã kiểm tra nội dung hồ sơ nếu chưa đầy đủ thì hướng dẫn hòan chỉnh hồ sơ; nếu hồ sơ không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định thì không tiếp nhận. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định thì tiếp nhận hồ sơ.

            + Bước 2: UBND cấp xã thẩm định hồ sơ, xem xét nếu đủ tiêu chuẩn thì hòan thiện hồ sơ của đối tượng theo quy định, lập danh sách và hồ sơ nộp tại Phòng LĐ-TB và XH.

            + Bước 3: Phòng Lao động - TB và XH kiểm tra, xem xét tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn, chuyển trả lại cho cấp xã. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thủ tục theo qui định lập danh sách gửi về Sở Lao động-TB và XH tỉnh Quảng Ngãi.

 

                                                                                                                                             Mẫu số 11

 
                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                 BẢN KHAI CỦA THÂN NHÂN

                           NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

 

1/ Phần khai về thân nhân (người đứng khai);

Họ và tên: ………………………………………………… Năm sinh: ...................................................

Nguyên quán: ............................................................................................................................

Trú quán: ...................................................................................................................................

Quan hệ với người có công với cách mạng: (vợ, chồng, cha, mẹ, con ….)....................................

..................................................................................................................................................

2/ Phần khai về người có công:

Họ và tên: ………………………………….. …….. Năm sinh: ...........................................................

Nguyên quán: ............................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu trước khi chết (trừ liệt sĩ): ............................................................................

Đã chết ngày: …… tháng ….. năm ….. tại ...................................................................................

Là đối tượng: (LTCM, TKN, HĐKC, địch bắt tù, đày): ...................................................................

Thuộc diện hưởng một trợ cấp đối với: ......................................................................................

Giấy chứng nhận kèm theo (Quyết định; giấy chứng nhận; lý lịch; giấy báo tử; giấy khai tử; biên bản của gia đình, họ tộc …) ..................................................................................................................................................

-…

-…

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

….…ngày …. tháng …. năm 200…

Xác nhận của xã (phường)

Ông (bà) ………………………………………………

Hiện cư trú tại: ………………………………….…

là ……………… của ông (bà) …………………..……

(tên người có công) đã chết ngày ….…tháng ….. năm

Đề nghị được giải quyết trợ cấp một lần.

 

TM. UBND

Chủ tịch

Người khai

(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

 

 

 

 

 

 


Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Thành phần hồ sơ

            - Thành phần hồ sơ bao gồm:
            * Hồ sơ đối với người đã xác nhận là liệt sĩ :
            + Bản khai của thân nhân liệt sĩ (mẫu số 1a).
            + Biên bản họp gia đình, họ tộc (liệt sĩ không còn cha, mẹ, vợ hoặc chồng) (Mẫu số 05).
            + Bản sao một trong các lọai giấy: Bằng Tổ quốc ghi công, giấy chứng nhận hy sinh hoặc giấy báo tử.
            * Hồ sơ đối tượng không phải là liệt sĩ :
            + Bản khai của thân nhân (mẫu số 11).
            + Biên bản họp gia đình, họ tộc (Mẫu số 05).
            + Bản sao một trong các loại giấy :
ØĐối với cán bộ Lão thành cách mạng và Tiền khởi nghĩa: Giấy chứng nhận người hoạt động cách mạng trước năm 1945 (CBLTCM); Giấy chứng nhận người họat động cách mạng trước cách mạng tháng 8 năm 1945 (CBTKN).
ØĐối với Người họat động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày phải có giấy chứng nhận của: Cấp ủy, cơ quan, đơn vị căn cứ vào hồ sơ, lý lịch đang lưu giữ (đối với đảng viên hoặc người thoát ly là chứng nhận);   địa phương, giấy tờ có căn cứ pháp lý ghi rõ có họat động cách mạng, họat động kháng chiến bị địch bắt tù hoặc xác nhận của Hội tù yêu nước cấp huyện (đối với người không là đảng viên hoặc không thoát ly là tài liệu lịch sử).
Ø Người họat động kháng chiến giải phóng dân tộc : Bản sao Huân chương, Huy chương kháng chiến hoặc Huân, Huy chương chiến thắng hoặc giấy chứng nhận khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến.
+ Danh sách đề nghị.
            - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

​Cá nhân.

Cơ quan thực hiện

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính.

Lệ phí

​Không.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

            - Bản khai của thân nhân hoặc đại diện người thừa kế theo pháp luật (mẫu số 11);
            - Bản khai của thân nhân liệt sĩ (mẫu số 1a);
            - Biên bản họp gia đình, họ tộc (đối tượng không còn cha, mẹ, vợ hoặc chồng) (Mẫu số 05).

Yêu cầu hoặc điều kiện

Đối tượng được giải quyết chế độ là:

            - Thân nhân người họat động cách mạng trước năm 1945 (Cán bộ Lão thành cách mạng).
            - Thân nhân người họat động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước cách mạng tháng 8/1945 (cán bộ Tiền khởi nghĩa).
            - Thân nhân người họat động cách mạng hoặc họat động kháng chiến bị địch bắt tù, đày.
            - Thân nhân người họat động kháng chiến giải phóng dân tộc là người đã được tặng thưởng Huân chương, Huy chương kháng chiến hoặc Huân chương, Huy chương kháng chiến; Huân chương, Huy chương Chiến thắng; giấy chứng nhận khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến; Bằng “Tổ quốc ghi công” hoặc giấy báo tử hoặc giấy chứng nhận hy sinh đối với liệt sĩ hy sinh từ ngày 30/4/1975 trở về trước.

Căn cứ pháp lý

            - Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;
            - Nghị định 59/NĐ-CP ngày 04/6/2003 của chính phủ quy định chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng đã chết trước ngày 01/01/1995.
            - Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính Phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
            - Thông tư 05/2004/TT-BLĐTBXH ngày 12/3/2004 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 59/2003/NĐ-CP về chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với CM đã chết trước ngày 01/01/1995
            - Thông tư 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với các mạng.

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh (khóa XII, kỳ họp thứ 15) Quy định mức hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tập trung tổ chức triển khai công tác phòng, chống Sâu keo mùa thu hại ngô theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Chỉ thị số 4962/CT-BNN-BVTV ngày 15/7/2019.​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.​