English Thứ Sáu, 18-10-2019, 10:34 (GMT+7)

Văn hóa-thể thao

Chính sách xã hội

Giáo dục - đào tạo

Y tế - Sức khỏe

Điện - Nước

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110800782
Đang online: 293

Thủ tục hành chính (34 thủ tục)

STTTên thủ tụcCQ giải quyếtLĩnh vực
1Chấp thuận về việc xin chủ trương cải tạo, nâng cấp cở sở tôn giáo (đối với công trình, kiến trúc tôn giáo không thuộc điều 28 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/03/2005 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn ..Sở Nội vụTôn giáo
2Cấp đăng ký hoạt động tôn giáo (giải quyết đối với tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động trong địa bàn tỉnh Quảng Ngãi).Sở Nội vụTôn giáo
3Chấp thuận lễ hội tín ngưỡng tôn giáo (đối với những lễ hội tín ngưỡng quy định tại khoản 1 điều 4 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/03/2005 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo)Sở Nội vụTôn giáo
4Cho phép thành lập hội quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện.Sở Nội vụHội, tổ chức phi chính phủ
5Tiếp nhận đơn thư khiếu nại đối với cán bộ, công chức, viên chức trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Sở Nội vụ và đề xuất giải quyết.Sở Nội vụGiải quyết khiếu nại, tố cáo
6Tiếp nhận đơn thư tố cáo đối với cán bộ, công chức, viên chức trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Sở Nội vụ và đề xuất giải quyếtSở Nội vụGiải quyết khiếu nại, tố cáo
7Chấp thuận các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo (đối với các trường hợp lễ có sự tham gia của tín đồ trong nhiều huyện, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh Quảng Ngãi).Sở Nội vụTôn giáo
8Chấp thuận về việc xin chủ trương xây dựng mới cở sở tôn giáo.Sở Nội vụTôn giáo
9Chấp thuận hoạt động tôn giáo diễn ra ngoài chương trình đăng ký (đối với hoạt động tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, thành phố trong tỉnh hoặc ngoài tỉnh Quảng Ngãi).Sở Nội vụTôn giáo
10Chấp thuận Hội nghị, Đại hội của tổ chức tôn giáo (đối với các trường hợp quy định tại Điều 25 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/03/2005 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.Sở Nội vụTôn giáo
11Chấp thuận thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo đã bị xử lý.Sở Nội vụTôn giáo
12Đăng ký suy cử chức sắc tôn giáo.Sở Nội vụTôn giáo
13Đăng ký bầu cử chức sắc tôn giáoSở Nội vụTôn giáo
14Đăng ký bổ nhiệm chức sắc tôn giáo.Sở Nội vụTôn giáo
15Đăng ký phong chức chức sắc tôn giáo.Sở Nội vụTôn giáo
16Đăng ký phong phẩm chức sắc tôn giáo.Sở Nội vụTôn giáo
17Chấp thuận mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt đông tôn giáo.Sở Nội vụTôn giáo
18Đăng ký các tổ chức tu hành tập thể khác (Đối với các tổ chức tu hành tập thể có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi).Sở Nội vụTôn giáo
19Đăng ký Dòng tu (đối với Dòng tu có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi).Sở Nội vụTôn giáo
20Đăng ký Tu viện (đối với Dòng tu có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi).Sở Nội vụTôn giáo
12

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần Đảo Ngọc Lý Sơn tại Công văn Công văn số 115/CV-ĐNLS ngày 29/9/2019 về việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án mở rộng Khách sạn Đảo Ngọc Lý Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/10/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu nội dung đề nghị của Tổ hợp tác khai thác đá đen thủ công Bình Tân tại Văn bản số 01/CV ngày 24/9/2019 về việc bổ sung quy hoạch và cho phép thăm dò, khai thác các điểm khoáng sản đá chẻ tại thôn Liêm Quang và Nhơn Hòa I, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì kiểm tra thực tế và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết đề nghị của UBND huyện Ba Tơ tại Tờ trình số 146/TTr-UBND ngày 30/9/2019 về việc xin chủ trương đầu tư khẩn cấp công trình Đập Mang Voang, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương lập nhiệm vụ quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tổ chức thẩm định, trình phê duyệt theo quy định để triển khai các bước tiếp theo.​