English Thứ Tư, 19-06-2019, 13:42 (GMT+7)

Văn hóa-thể thao

Chính sách xã hội

Giáo dục - đào tạo

Y tế - Sức khỏe

Điện - Nước

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 99282171
Đang online: 257

Thủ tục hành chính (34 thủ tục)

STTTên thủ tụcCQ giải quyếtLĩnh vực
1Chấp thuận về việc xin chủ trương cải tạo, nâng cấp cở sở tôn giáo (đối với công trình, kiến trúc tôn giáo không thuộc điều 28 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/03/2005 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn ..Sở Nội vụTôn giáo
2Cấp đăng ký hoạt động tôn giáo (giải quyết đối với tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động trong địa bàn tỉnh Quảng Ngãi).Sở Nội vụTôn giáo
3Chấp thuận lễ hội tín ngưỡng tôn giáo (đối với những lễ hội tín ngưỡng quy định tại khoản 1 điều 4 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/03/2005 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo)Sở Nội vụTôn giáo
4Cho phép thành lập hội quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện.Sở Nội vụHội, tổ chức phi chính phủ
5Tiếp nhận đơn thư khiếu nại đối với cán bộ, công chức, viên chức trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Sở Nội vụ và đề xuất giải quyết.Sở Nội vụGiải quyết khiếu nại, tố cáo
6Tiếp nhận đơn thư tố cáo đối với cán bộ, công chức, viên chức trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Sở Nội vụ và đề xuất giải quyếtSở Nội vụGiải quyết khiếu nại, tố cáo
7Chấp thuận các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo (đối với các trường hợp lễ có sự tham gia của tín đồ trong nhiều huyện, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh Quảng Ngãi).Sở Nội vụTôn giáo
8Chấp thuận về việc xin chủ trương xây dựng mới cở sở tôn giáo.Sở Nội vụTôn giáo
9Chấp thuận hoạt động tôn giáo diễn ra ngoài chương trình đăng ký (đối với hoạt động tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, thành phố trong tỉnh hoặc ngoài tỉnh Quảng Ngãi).Sở Nội vụTôn giáo
10Chấp thuận Hội nghị, Đại hội của tổ chức tôn giáo (đối với các trường hợp quy định tại Điều 25 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/03/2005 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.Sở Nội vụTôn giáo
11Chấp thuận thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo đã bị xử lý.Sở Nội vụTôn giáo
12Đăng ký suy cử chức sắc tôn giáo.Sở Nội vụTôn giáo
13Đăng ký bầu cử chức sắc tôn giáoSở Nội vụTôn giáo
14Đăng ký bổ nhiệm chức sắc tôn giáo.Sở Nội vụTôn giáo
15Đăng ký phong chức chức sắc tôn giáo.Sở Nội vụTôn giáo
16Đăng ký phong phẩm chức sắc tôn giáo.Sở Nội vụTôn giáo
17Chấp thuận mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt đông tôn giáo.Sở Nội vụTôn giáo
18Đăng ký các tổ chức tu hành tập thể khác (Đối với các tổ chức tu hành tập thể có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi).Sở Nội vụTôn giáo
19Đăng ký Dòng tu (đối với Dòng tu có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi).Sở Nội vụTôn giáo
20Đăng ký Tu viện (đối với Dòng tu có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi).Sở Nội vụTôn giáo
12

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 4112/BNN-TCTL ngày 12/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý nước sạch nông thôn; báo cáo Bộ, UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 15/12/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1382/TTr-SNNPTNT ngày 31/5/2019 về việc khắc phục sạt lở Đê Bắc thuộc Cảng neo trú tàu thuyền Mỹ Á; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/6/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.​