English Thứ Sáu, 13-12-2019, 22:14 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114295489
Đang online: 186

Phê duyệt Quy hoạch phòng, chống lũ và chỉnh trị sông Trà Bồng, sông Vệ và sông Trà Câu

Đăng ngày: 23/11/2018; 286 lần đọc

UBND tỉnh vừa có các quyết định phê duyệt 03 Quy hoạch phòng, chống lũ và chỉnh trị sông Trà Bồng, sông Vệ và sông Trà Câu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu tổng quát của các quy hoạch trên là nghiên cứu, đề xuất phương án tối ưu để chủ động phòng, tránh và giảm nhẹ thiệt hại do lũ gây ra, nâng cao mức đảm bảo tiêu thoát nước, chống úng ngập, bảo vệ môi trường sinh thái, từng bước thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

 

Cụ thể, đối với Quy hoạch phòng, chống lũ và chỉnh trị sông Trà Bồng, phạm vi vùng quy hoạch là từ xã Trà Bình (huyện Trà Bồng) đến cửa Sa Cần (huyện Bình Sơn), nghiên cứu, đề xuất giải pháp chống lũ cho khu vực thị trấn Châu Ổ, các khu đô thị, khu công nghiệp và cơ sở hạ tầng quan trọng khác với lũ chính vụ tần suất 10%; chống lũ cho các khu dân cư toàn lưu vực với tần suất 20%. Giảm thiểu thiệt hại lũ lụt cho các vùng thường xuyên ảnh hưởng lớn như tại các xã: Bình Minh, Bình Trung, Bình Dương,...Nghiên cứu, đề xuất giải pháp chống lũ bảo vệ sản xuất nông nghiệp với tần suất từ (5÷10)% cho các vùng thường xuyên bị ngập như: Bình Minh, Bình Trung, Bình Dương,..; chỉnh trị sông Trà Bồng đoạn từ xã Trà Bình đến cửa Sa Cần nhằm từng bước điều chỉnh lòng sông về trạng thái ổn định theo quy luật vận động của dòng sông,..


Đối với Quy hoạch phòng, chống lũ và chỉnh trị sông Vệ, phạm vi vùng quy hoạch từ xã Hành Tín Tây đến Cửa Lở thuộc các huyện Nghĩa Hành, Mộ Đức và Tư Nghĩa. Nghiên cứu, đề xuất giải pháp chống lũ cho khu vực thị trấn Sông Vệ, các khu đô thị, khu công nghiệp, cơ sở hạ tầng quan trọng với tần suất 10%; chống lũ cho các khu dân cư toàn lưu vực với tần suất 25%. Giảm thiểu mức độ ngập lũ cho các vùng thường xuyên bị ngập tại các xã: Hành Tín Tây, Hành Tín Đông, Hành Thiện, Nghĩa Hiệp, Đức Lợi,...nghiên cứu, đề xuất giải pháp chống lũ bảo vệ sản xuất nông nghiệp từ (5÷10)% cho các vùng như: ven sông Thoa (Mộ Đức), vùng thường xuyên ngập úng Tư Nghĩa, Nghĩa Hành; chỉnh trị sông Vệ đoạn từ Hành Tín Tây đến cửa Lở.

 

Đối với Quy hoạch​ phòng, chống lũ và chỉnh trị sông Trà Câu, phạm vi vùng quy hoạch từ hạ lưu đập tràn xả lũ hồ chứa nước Núi Ngang đến cửa Mỹ Á thuộc các huyện Ba Tơ, Mộ Đức và Đức Phổ. Nghiên cứu, đề xuất giải pháp chống lũ cho khu vực thị trấn Đức Phổ, các khu đô thị, khu công nghiệp và cơ sở hạ tầng quan trọng khác với lũ chính vụ tần suất 10%. Giảm thiểu mức độ ngập lũ cho các vùng thường xuyên bị ngập như tại các xã: Phổ Minh, Phổ Vinh, Phổ Quang, Phổ An, Phổ Văn,…nghiên cứu, đề xuất giải pháp chống lũ bảo vệ sản xuất với tần suất 10% cho các vùng thường xuyên bị ngập như các xã ven vùng hạ lưu sông Thoa; chỉnh trị sông Trà Câu đoạn từ hạ lưu đập tràn xả lũ hồ chứa nước Núi Ngang đến cửa Mỹ Á nhằm từng bước điều chỉnh lòng sông về trạng thái ổn định theo quy luật vận động của dòng sông,...

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi và thẩm quyền quản lý nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 của Chính phủ về việc ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 9141/BNN-TCTL ngày 06/12/2019 về việc báo cáo tình hình vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, trực tiếp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh tình hình, kết quả xử lý vi phạm trước ngày 25/12/2019 định kỳ trước ngày 25 hàng tháng.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện nội dung Công văn số 11148/VPCP-KGVX ngày 05/12/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc bảo đảm an toàn thức phẩm đối với thức ăn đường phố, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trong tháng 12/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao tại Công văn số 6263/UBND-TH ngày 14/11/2019 và Công văn số 6354/UBND-TH ngày 19/11/2019 của UBND tỉnh liên quan đến việc hưởng ứng, tham gia Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích