English Thứ Ba, 24-04-2018, 21:48 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 71224980
Đang online: 96

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Phê bình việc chậm gửi báo cáo và đề xuất đơn giản hóa thủ tục báo cáo

Đăng ngày: 12/10/2017; 1304 lần đọc

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4732/UBND-TH ngày 04/8/2017 yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện rà soát, thống kê các báo cáo, chế độ báo cáo theo ngành, lĩnh vực đang thực hiện hoặc yêu cầu thực hiện (báo cáo định kỳ), gửi về Sở Tư pháp trước ngày 28/8/2017 để tổng hợp, tham mưu, trình UBND tỉnh phê duyệt Danh mục báo cáo định kỳ trước ngày 15/9/2017. 

Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Tư pháp đến nay chỉ có 18 cơ quan, đơn vị gửi báo cáo về Sở Tư pháp và nội dung báo cáo ​không đầy đủ theo quy định tại Biểu mẫu 02 kèm theo Công văn số 7735/VPCP-KSTT ngày 25/7/2017 của Văn phòng Chính phủ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh phê bình Giám đốc Sở Tư pháp và Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chưa gửi báo cáo, chưa kịp thời tham mưu, báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn số 4732/UBND-TH ngày 04/8/2017 của UBND tỉnh (nhiệm vụ đã chậm trễ thời gian theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ).

 

Yêu cầu các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố thực hiện rà soát, thống kê danh mục báo cáo định kỳ thực hiện giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau và báo cáo của tổ chức, cá nhân gửi cơ quan hành chính nhà nước theo quy định, lập danh mục theo hướng dẫn tại Biểu mẫu 02 (Phụ lục 1, Phụ lục 2) kèm theo Công văn số 7735/VPCP-KSTT, gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 15/10/2017 để tham mưu, trình UBND tỉnh phê duyệt Danh mục báo cáo định kỳ.

 

Giao Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận và chủ trì thực hiện nhiệm vụ tổng hợp, rà soát, đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, đảm bảo hoàn thành theo đúng thời gian yêu cầu.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị có​ liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Quý I và triển khai nhiệm vụ công tác Quý II năm 2018 (Thông báo kết luận số 139/TB-VPCP ngày 12/4/2018 của Văn phòng Chính phủ).

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa quốc tế tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương hoàn thiện, hoàn chỉnh các thủ tục có liên quan đến thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, thẩm định phòng cháy chữa cháy để làm cơ sở cấp phép xây dựng công trình theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao ​thông tỉnh thực hiện yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 3621/BGTVT-CQLXD ngày 09/4/2018 về việc cung cấp số liệu báo cáo Ngân hàng Thế giới (WB), dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1469/UBND-CNXD ngày 21/3/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương tổng hợp tình hình và kết quả công tác quản lý, sử dụng vốn tại doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 4113/BTC-TCDN ngày 10/4/2018,; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 736/TTr-SNNPT​NT về việc thực hiện một số nhiệm vụ của Chủ đầu tư nạo vét luồng vào Cảng cá Tịnh Kỳ năm 2018; trình mưu, trình UBND tỉnh trước ngày 25/4/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cho phép UBND huyện Trà Bồng được thực hiện và thanh toán phần kinh phí còn lại của 03 công trình sử dụng nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len năm 2017 cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 sang niên độ ngân sách năm 2018 và thanh quyết toán dứt điểm kế hoạch vốn được giao trước ngày 15/6/2018.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Lao động – Thương binh và Xã hội, ​Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh khẩn trương thực hiện nội dung Công văn số 3946/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc tổng hợp, phân tích Báo cáo tài chính năm 2017 của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính, UBND tỉnh chậm nhất là ngày 31/7/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương, nghiêm túc thực hiện nội dung Công văn số 3949/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN năm 2015.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh và UBND ​các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 4 tháng đầu năm và dự kiến kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 theo kế hoạch của tỉnh đã đề ra.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện các nội dung yêu cầu về tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 829/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06/3/2018.

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, UBND các huyện và các cơ quan​ liên quan triển khai thực hiện Công văn số 298/UBDT-HTQT của Ủy ban Dân tộc về việc hỗ trợ, quảng bá sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Quảng Ngãi thực hiện Nghị định 34/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bão lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh