English Thứ Tư, 15-08-2018, 12:30 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 77040031
Đang online: 113

Phê bình việc chậm gửi báo cáo và đề xuất đơn giản hóa thủ tục báo cáo

Đăng ngày: 12/10/2017; 1341 lần đọc

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4732/UBND-TH ngày 04/8/2017 yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện rà soát, thống kê các báo cáo, chế độ báo cáo theo ngành, lĩnh vực đang thực hiện hoặc yêu cầu thực hiện (báo cáo định kỳ), gửi về Sở Tư pháp trước ngày 28/8/2017 để tổng hợp, tham mưu, trình UBND tỉnh phê duyệt Danh mục báo cáo định kỳ trước ngày 15/9/2017. 

Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Tư pháp đến nay chỉ có 18 cơ quan, đơn vị gửi báo cáo về Sở Tư pháp và nội dung báo cáo ​không đầy đủ theo quy định tại Biểu mẫu 02 kèm theo Công văn số 7735/VPCP-KSTT ngày 25/7/2017 của Văn phòng Chính phủ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh phê bình Giám đốc Sở Tư pháp và Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chưa gửi báo cáo, chưa kịp thời tham mưu, báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn số 4732/UBND-TH ngày 04/8/2017 của UBND tỉnh (nhiệm vụ đã chậm trễ thời gian theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ).

 

Yêu cầu các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố thực hiện rà soát, thống kê danh mục báo cáo định kỳ thực hiện giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau và báo cáo của tổ chức, cá nhân gửi cơ quan hành chính nhà nước theo quy định, lập danh mục theo hướng dẫn tại Biểu mẫu 02 (Phụ lục 1, Phụ lục 2) kèm theo Công văn số 7735/VPCP-KSTT, gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 15/10/2017 để tham mưu, trình UBND tỉnh phê duyệt Danh mục báo cáo định kỳ.

 

Giao Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận và chủ trì thực hiện nhiệm vụ tổng hợp, rà soát, đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, đảm bảo hoàn thành theo đúng thời gian yêu cầu.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu đề nghị của UBND huyện Tây Trà tại Công văn số 1296/UBND-KT ngày 27/7/2018 về việc xin ý kiến thực hiện đầu tư xây dựng khẩn cấp công trình cấp bách tại Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 12/7/2018 của UBND tỉnh; tham mưu, trình UBND tỉnh trước ngày 20/8/2018 để xem xét quyết định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức tổ chức rà soát, thống kê đối tượng, lập hồ sơ từng trường hợp cán bộ xã ở Đức Thạnh công tác lâu năm đã nghỉ việc, nghỉ việc một lần (từ năm 1983 đến nay) nhưng chưa được hưởng chế độ; đồng thời xem xét giải quyết chế độ theo thẩm quyền, nếu có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo.

 ​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, nghiên cứu, đề xuất các dự án và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 2019-2020 thực hiện Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/8/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ngân hàng Nhà nước – chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi tích cực triển khai thực hiện các nội dung đẩy mạnh phát triển hệ thống tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 6326/UBND-KT ngày 13/10/2017; đồng thời, thường xuyên rà soát, nắm thông tin về hoạt động tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh để kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND tỉnh theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đơn vị liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3719/UBND-KGVX ngày 26/6/2018 về việc học sinh xin nghỉ học theo quy định tại Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh theo đúng quy định của của pháp luật.

 

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cử ông Phạm Công Minh, vận động viên môn Wushu, đi tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 08/7/2018 đến ngày 08/8/2018 như đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 805/TTr-SVHTTDL ngày 05/6/2018 về việc cử vận động viên đi tập huấn ở nước ngoài.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích