English Thứ Hai, 20-08-2018, 12:09 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 77243079
Đang online: 111

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 59/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/9/2018.

 

Ngày 17/8 Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Hội nghị công bố Báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2018 (APCI 2018) với những dữ liệu thực chứng được thu thập, đo lường từ trải nghiệm của doanh nghiệp.

 

Bộ Công an vừa có Quyết định số 4513/QĐ-BCA-V03 ngày 15/8/2018 phê duyệt Phương án cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hoá xuất, nhập khẩu và đơn giản hóa, cắt giảm điều kiện kinh doanh thuộc trách nhiệm của Bộ Công an; Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


 

Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 1113/QĐ-BXD​ ngày 08/8/2018 ban hành Định mức chi phí rà soát, xây dựng định mức và giá xây dựng; Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

 

Ủy ban Dân tộc đã ban hành Thông tư số 01/2018/TT-UBDT bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành; Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2018.

 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) đã có Công văn số 2873/BHXH-BT ngày 03/8/2018 về việc tham gia BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018 – 2019. Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định​ phê duyệt kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2018 cho 91 cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp khối huyện và bổ sung kinh phí đợt 2 năm 2017 cho 07 viên chức đơn vị hành chính sự nghiệp khối huyện theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ, với tổng kinh phí gần 12,5 tỷ đồng.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng mức chi phí chế biến được trừ đối với các tài nguyên khai thác được đưa vào sản xuất, chế biến thành sản phẩm công nghiệp mới bán ra (tiêu thụ trong nước hoặc xuất khẩu) theo quy định tại điểm c2, Khoản 5, Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trong tháng 11/2018 (thời điểm áp dụng từ năm 2019).

 

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 1016/QĐ-TTg ngày 14/8/2018 phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước của các cơ quan hành chính Nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2019; Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

 

Ngày 16-8, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh Lữ Ngọc Bình chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 8/2018 của UBND tỉnh. Tham dự buổi tiếp công dân có lãnh đạo các sở, ngành và địa phương liên quan.

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương tổng hợp và trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính về tình hình thực hiện dự toán nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài năm 2018 và đề xuất dự toán năm 2019, kế hoạch  tài chính – ngân sách nhà nước 2019 – 2021 theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 9478/BTC-QLN ngày 08/8/2018. Thời gian hoàn thành chậm nhất là ngày 20/8/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Ban Quản lý dự án dầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tại Công văn số 746/TTr-BQLDDCN ngày 13/8/2018 tham mưu UBND tỉnh xem xét, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, Thời gian hoàn thành trước ngày 21/8/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tham mưu UBND tỉnh bố trí bổ sung kế hoạch vốn 2018 cho dự án Kè chắn cát cảng Dung Quất (giai đoạn 2) và một số dự án khác theo đúng ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại điểm 3 Thông báo số 232/TB-UBND ngày 07/8/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; các Hội, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 9 theo đúng quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích