English Thứ Bảy, 16-02-2019, 13:20 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 87075805
Đang online: 113

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 172/QĐ-TTg​ ngày 13/02/2019 phê duyệt "Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, giai đoạn 2019 - 2025". Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

 

Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2019/NĐ-CP​ ngày 01/02/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/3/2019 và Nghị định số 48/2015/NĐ-CP của Chính phủ hết hiệu lực thi hành từ ngày 20/3/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Kế hoạch kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

 

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có Thông tư số 05/2019/TT-BLĐTBXH​ ngày 28/01/2019 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống máng trượt dùng trong công trình vui chơi công cộng. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ giao UBND huyện Nghĩa Hành chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Nghĩa Hành chủ trì, phối hợp với UBND xã Hành Thiện thực hiện việc lập phương án và tiến hành bồi thường, giải phóng mặt bằng diện tích 15,57ha mà UBND tỉnh đã thu hồi của Trung tâm giống mía thuộc Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tại Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 22/11/2016, trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị; Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48 và các chương trình của Chính phủ về phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người năm 2019 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố kiện toàn, duy trì hoạt động của Ban Chi đạo 138 các cấp.

 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 06/2019/QĐ-TTg​ ngày 01/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện. Quyết định có hiệu lực từ ngày 20/03/2019 và bãi bỏ khoản 1 Điều 21 Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg.

 

Chính phủ ban hành Nghị định số 12/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/3/2019.​

 

Chính phủ ban hành Nghị định số 18/2019/NĐ-CP​ ngày 01/02/2019 về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/03/2019 và bãi bỏ Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg ngày 04/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và thực hiện công tác rà phá bom mìn vật nổ và các văn bản quy phạm pháp luật trái với Nghị định này.

 

Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 01/2019/TT-BTP​ ngày 17/01/2019 hướng dẫn một số nội dung về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/3/2019 và thay thế Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BTP-BGTVT ngày 30/3/2012 hướng dẫn việc đăng ký, cung cấp thông tin về cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay, thế chấp tàu biển. 

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện nội dung Thông báo số 4234/TB-BKHCN ngày 28/12/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về kết luận Hội Nghị Ban Điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” – năm 2018; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh đối với nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Hải quan tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩunêu trên; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước các cấp và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5781/UBND-KGVX ngày 21/9/2018 để triển khai thực hiện; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này trên địa bàn tỉnh theo đúng yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Công văn số 179/BKHCN-ƯDCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; tổng hợp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ theo thời gian yêu cầu.

 ​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích