English Thứ Sáu, 19-10-2018, 00:02 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 80820752
Đang online: 109
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Phấn đấu 70% huyện đạt các tiêu chí loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện

Đăng ngày: 12/06/2018; 130 lần đọc

Nhằm chủ động phòng, chống giảm tỷ lệ mắc mới, giảm tỷ lệ tàn tật ở bệnh nhân phong, củng cố năng lực chuyên môn hoạt động phòng, chống bệnh phong ở tuyến huyện và xã, thực hiện đạt các tiêu chí loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018- 2020.

Theo đó, phấn đấu đến năm 2020, có 70% huyện trong toàn tỉnh đạt các tiêu chí loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện theo 4 tiêu chí của Việt Nam. Cụ thể, tiêu chí 1: trong 3 năm liên tục tính đến thời điểm kiểm tra có tỷ lệ lưu hành bệnh phong dưới 0,2/10.000 dân. Tiêu chí 2: 100% người bệnh phong khuyết tật được chăm sóc khuyết tật phục hồi chức năng. Tiêu chí 3: 100% người bệnh phong được hòa nhập cộng đồng không có sự phân biệt đối xử, kỳ thị người bệnh phong. Tiêu chí 4: 100% người bệnh phong nghèo có khuyết tật đặc biệt nặng hoặc khuyết tật nặng có nhà ở.

 

Theo lộ trình, năm 2018 sẽ thực hiện trên địa bàn các huyện Sơn Tịnh, Trà Bồng, Minh Long và Lý Sơn; năm 2019 tiếp tục thực hiện ở 3 huyện Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Sơn Hà; năm 2020 sẽ thực hiện trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi và huyện Ba Tơ. Các mục tiêu chính đó là: có 70% huyện, thành phố không còn bệnh nhân phong mới trong 5 năm liên tục; 80% huyện, thành phố không còn bệnh nhân phong mới trong 3 năm liên tục; 100% bệnh nhân phong tàn tật được giáo dục y tế về chăm sóc tàn tật và phục hồi chức năng; 100% bệnh nhân phong nghèo, tàn tật có nhà ở; 100% bệnh nhân phong mới được cấp thuốc điều trị miễn phí tại nhà.

 

Để đạt được mục tiêu trên, Kế hoạch cũng nêu ra những hoạt động và giải pháp chuyên môn cụ thể như đẩy mạnh truyển thông, giáo dục sức khỏe, đưa kiến thức bệnh phong vào trường học; tổ chức các lớp tập huấn về tình hình dịch tễ bệnh phong, kiến thức bệnh phong, biện pháp và biện pháp phòng chống tàn tật; tổ chức khám, phát hiện bệnh nhân phong mới theo phân vùng dịch tễ phong hàng năm; lập hồ sơ quản lý đối với tất cả các trường hợp điều trị bệnh nhân phong…

 

                                                                                        Lam Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, các sở, ban ngành liên quan, trên cơ sở nội dung hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 7176/BKHĐT-ĐTNN và điều kiện thực tế của địa phương, khẩn trương xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2019 của tỉnh; tham mưu và trình UBND tỉnh trước ngày 26/10/2018 để xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Quảng Ngãi và các cơ quan có liên quan phối hợp với Công ty Hành trình Kết nối yêu thương Việt Nam chuẩn bị nội dung, xây dựng kế hoạch để tổ chức chương trình “Hành trình kết nối yêu thương” số 11 tại tỉnh Quảng Ngãi đạt hiệu quả, ý nghĩa, thiết thực.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình phát triển chợ đầu mối theo Quyết định số 6481/QĐ-BCT ngày 26/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh chậm nhất là ngày 30/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu nội dung kiến nghị của UBND thành phố Quảng Ngãi tại Báo cáo số 517/BC-UBND ngày 25/9/2018 về vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ lập đề xuất dự án thay thế đèn chiếu sáng công cộng bằng hệ thống đèn Led trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến, làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai thực hiện Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được ​giao, chủ động triển khai thực hiện Thông báo số 380/TB-VPCP ngày 28/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về vấn đề xử lý tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm điện lực Vĩnh Tân; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 – 2018 và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020 và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Quyết định số 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích