English Thứ Hai, 16-09-2019, 08:07 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Phải lấy ý kiến cộng đồng dân cư trong vùng dự án trước khi quyết định chủ trương đầu tư dự án

Đăng ngày: 11/09/2018; 297 lần đọc

Nhằm công khai, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong vùng dự án biết để  theo dõi và giám sát khi khai thực hiện dự án, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu​ cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì, tham mưu UBND tỉnh việc xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án do Nhà đầu tư đề xuất phải có trách nhiệm hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư trong vùng dự án đối với từng lĩnh vực dự án theo quy định hiện hành của Nhà nước (Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Luật Quy hoạch và các Nghị định có liên quan).

Cơ quan tham mưu chịu trách nhiệm nếu việc tham mưu UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án mà thiếu sót việc lấy ý kiến của cộng đồng dân cư trong vùng dự án.

 

Giao UBND các huyện, thành phố nơi thực hiện dự án có trách nhiệm hỗ trợ Nhà đầu tư trong việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cộng đồng khu dân cư trong vùng dự án theo quy định.

 

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 09/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham gia góp ý, gửi ý kiến về Bộ Thông tin và Truyền thông như đề nghị tại Công văn số 2992/BTTTT-VP ngày 05/9/2019 về việc góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đô thị thông minh tại Việt Nam.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của ngành; tham mưu, trình UBND tỉnh trước ngày 01/10/2019 để xem xét, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, khẩn trương rà soát, tổng hợp và báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1598/QĐ-TTg ngày 17/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2030; trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 25/9/2019.

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích