English Thứ Tư, 26-06-2019, 02:35 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 100103538
Đang online: 154

Nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Đăng ngày: 27/11/2018; 283 lần đọc

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo​ Kết luận của đồng chí Phạm Trường Thọ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Nhiệm vụ đến cuối năm 2018

 

Theo đó, từ nay đến cuối năm 2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân hết kế hoạch vốn được giao (nhất là vốn năm 2017 chuyển sang năm 2018); tập trung hoàn tất các thủ tục, hồ sơ  thanh toán đối với phần việc đã hoàn thành để kịp thời giải ngân, đảm bảo chất lượng công trình sau khi bàn giao và đưa vào sử dụng; rà soát điều chỉnh, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn giữa các công trình theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 6406/UBND-TH ngày 19/10/2018.  

 

Về hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo: Các huyện, thành phố khẩn trương hoàn thành việc cấp giống cây trồng, vật nuôi kịp thời cho hộ dân trên địa bàn. Lưu ý, không hỗ trợ dàn trải, manh mún; không hỗ trợ đối với cây trồng, vật nuôi đã thực hiện trong những năm qua nhưng kém hiệu quả. Hoàn tất các thủ tục theo quy định để kịp thời giải ngân hết kế hoạch vốn giao. Đồng thời, các sở, ban ngành theo chức năng kịp thời hướng dẫn địa phương khắc phục những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện dự án, đảm bảo việc thực hiện chính sách đạt hiệu quả.

 

Thực hiện kịp thời, đúng quy định trong việc hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn, xã, huyện thoát nghèo trên địa bàn tỉnh; rà soát, đánh giá kỹ việc thực hiện thí điểm Chính sách khuyến khích hộ nghèo tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị để tăng thu nhập và vươn lên thoát nghèo bền vững trên địa bàn huyện Sơn Tây, Tây Trà trong năm 2018 để làm cơ sở đánh giá hiệu quả và nhân rộng cho những năm tiếp theo.

 

Trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương, kế hoạch của tỉnh và qua kết quả rà soát sơ bộ về hộ nghèo, cận nghèo, yêu cầu UBND các huyện, thành phố (đặc biệt là các huyện, thành phố có phát sinh thêm hộ nghèo, cận nghèo như: Sơn Tịnh, Đức Phổ, Trà Bồng, Sơn Tây, Ba Tơ và thành phố Quảng Ngãi) tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, giám sát lại trong việc điều tra, rà soát số hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 để kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót (nếu có) trong điều tra của địa phương; qua đó để làm cơ sở xây dựng các giải pháp hỗ trợ phù hợp, đúng đối tượng, điều kiện và nhu cầu của hộ gia đình để đảm bảo vươn lên thoát nghèo bền vững trong thời gian đến. 

 

Kế hoạch năm 2019

 

Các sở, ban ngành, địa phương kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019 trên địa bàn tỉnh đầy đủ, sát với tình hình thực tế và đảm bảo chất lượng; trong đó, cần chú trọng và làm tốt hơn nữa đến hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo.

 

Thường xuyên kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc tổ chức thực hiện tại cơ sở; nâng cao trách nhiệm trong công tác tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp thiết thực để chỉ đạo triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, đảm bảo kịp thời và hiệu quả, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo và hoàn thành tốt nhiệm vụ về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 đã đề ra.

 

                                                                          T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu các nội dung hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 6657/BTC-HCSN ngày 11/6/2019 về việc hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí triển khai Đề án "Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025" để triển khai thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý theo thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2597/TCPCP-BNV ngày 12/6/2019 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 3685-CV/TU ngày 17/6/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Nội vụ và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2630/BTNMT-ĐĐBĐVN ngày 06/6/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất số lượng, vị trí đặt các mốc độ cao “thế kỷ” trên địa bàn tỉnh, thành phố thuộc dự án “Hiện đại hóa mạng lưới độ cao quốc gia phục vụ công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội tại một số thành phố lớn và khu vực ven biển; tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung Công văn số 6490/BTC-TCNH ngày 06/06/2019 của Bộ Tài chính; rà soát, tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh cho ý kiến đối với việc tăng cường ủy thác vốn từ ngân sách địa phương sang Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách hiện hành, trong đó có chính sách cho vay đối với người khuyết tật và các cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng lao động là người khuyết tật.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích