English Thứ Sáu, 19-07-2019, 09:15 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 103093210
Đang online: 187

Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh

Đăng ngày: 25/10/2018; 597 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn thống nhất đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tạm dừng việc xây dựng Quy chế về đầu tư, xây dựng và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh để sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND​ ngày 02/4/2015 của UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã: Thành lập tổ chức quản lý, khai thác, duy tu, bảo dưỡng công trình; xây dựng và trình phê duyệt phương án giá và giá tiêu thụ nước sạch; triển khai thực hiện thu tiền sử dụng nước và thực hiện chế độ trả công cho người làm công tác quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng công trình nước sạch nông thôn tập trung .v.v...và công tác quản lý khai thác, duy tu, bảo dưỡng theo đúng Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 02/4/2015 của UBND tỉnh, hoàn thành trước ngày 31/12/2018.

 

Tổ chức thực hiện và Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 02/4/2015 của UBND tỉnh cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào cuối Quý III/2019 để Sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trong quý IV/2019.

 

Trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện của UBND các huyện, thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh tiếp tục xây dựng Quy chế để sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 02/4/2015 của UBND tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương kiểm tra, rà soát về tình hình kinh doanh dịch vụ mua bán nợ và hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ trên địa bàn tỉnh; kịp thời tổng hợp và báo cáo Bộ Tài chính, UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải thực hiện đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 6522/BGTVT-KCHT ngày 12/7/2019 về việc tham gia ý kiến đối với Dự thảo Đề án Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo trì quốc lộ giai đoạn 2020 - 2030​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Quản lý thị trường tỉnh chủ trì, triển khai thực hiện nội dung yêu cầu của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Thông báo số 237/TB-VPCP ngày 12/7/2019 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện Quyết định số 20/2018/QĐ-TTg ngày 26/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ để triển khai thực hiện hoặc tham mưu cấp thẩm quyền xem xét, chỉ đạo thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, chủ động phối hợp với Bộ Công Thương và thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3866/UBND-KT ngày 09/7/2019 để triển khai Đề án “Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ”.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích