English Thứ Bảy, 23-02-2019, 12:25 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 87529522
Đang online: 101

Nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải rắn

Đăng ngày: 31/01/2019; 998 lần đọc

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về tình hình khiếu kiện phức tạp về an ninh trật tự tại các dự án rác thải trên toàn quốc, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn giao Sở ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố chủ động nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách, các điều kiện thuận lợi nhằm thu hút đầu tư vào lĩnh vực thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn theo hướng huy động các nguồn lực xã hội đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật và khả năng, điều kiện của tỉnh, với yêu cầu áp dụng công nghệ tiên tiến, phù hợp, đạt yêu cầu vệ sinh môi trường.

 

Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác theo dõi, nắm chắc diễn biến, tình hình an ninh, trật tự, các vấn đề phức tạp xảy r​a tại các đơn vị xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh, kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu cho chính quyền địa phương chỉ đạo, giải quyết, không để phát sinh điểm nóng về tình hình an ninh, trật tự.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện nội dung ý 1 tiết d điểm 3 Thông báo số 32/TB-VPCP ngày 24/01/2019 của Văn phòng Chính phủ.

 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện nội dung ý 2 tiết d điểm 3 Thông báo số 32/TB-VPCP ngày 24/01/2019 của Văn phòng Chính phủ; trong đó đặc biệt lưu ý đối với Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Đức Phổ và dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Nghĩa Kỳ.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan nghiên cứu Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi ban hành kèm theo Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 14/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo để triển khai thực hiện. Hoàn thành, trình UBND tỉnh trước ngày 15/3/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, triển khai thực hiện Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng liên quan căn cứ nội dung yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 921/BKHĐT-TH ngày 13/02/2019 về việc tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và hai tháng đầu năm 2019, tham mưu và trình UBND tỉnh chậm nhất là ngày 25/02/2019 để kịp thời xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ trì, phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh và các sở, ban ngành, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Công văn Công văn số 1085/VPCP-KGVX ngày 01/02/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả 5 năm triển khai Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích