English Thứ Hai, 19-02-2018, 22:27 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 68891281
Đang online: 86

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Nghiêm túc thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Đăng ngày: 12/08/2017; 590 lần đọc
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan chưa thực hiện việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 khẩn trương lập dự toán kinh phí bổ sung nhiệm vụ này trong 6 tháng cuối năm 2017 gửi Sở Tài chính cân đối ngân sách phân bổ kinh phí thực hiện theo quy định tại Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 29/5/2015 của UBND tỉnh. 
Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm phối hợp và các cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra, đôn đốc các cơ quan hành chính nhà nước triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 29/5/2015 của UBND tỉnh; trường hợp cần thiết báo cáo, đề xuất biện pháp xử lý cụ thể để UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

 

Theo Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 29/5/2015 của của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, đến 30/12/2016 tất cả các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh phải hoàn thành xây dựng, áp dụng và công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

 

Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ, đến nay vẫn còn một số cơ quan hành chính nhà nước chưa triển khai hoàn thành việc xây dựng, áp dụng; có 06 cơ quan đã xây dựng, áp dụng nhưng chưa công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

 

B.T​

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trường các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện khẩn trương tổng hợp và trực tiếp cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu theo đúng nội dung biểu mẫu yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước khu vực III tại Văn bản số 40/KV III_TH ngày 07/02/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Sở Nội vụ truy cập trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để triển khai thực hiện Thông tư tư số 05/2018/TT-BGTVT ngày 30/01/2018 của Bộ GTVT về hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giao thông vận.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 550-KL/TU ngày 02/02/2018 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương liên quan thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 733/UBND-KGVX ngày 07/02/2018 và nội dung đề nghị của Tổng cục dự trữ Nhà nước tại Công văn Công văn số 118/TCDT-QLHDT ngày 30/01/2018, trình UBND tỉnh phê duyệt gửi Bộ Tài chính trước ngày 28/02/2018 làm cơ sở thực hiện.

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh