English Thứ Ba, 19-06-2018, 15:51 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 73990331
Đang online: 141

Nghiêm túc thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Đăng ngày: 12/08/2017; 716 lần đọc
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan chưa thực hiện việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 khẩn trương lập dự toán kinh phí bổ sung nhiệm vụ này trong 6 tháng cuối năm 2017 gửi Sở Tài chính cân đối ngân sách phân bổ kinh phí thực hiện theo quy định tại Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 29/5/2015 của UBND tỉnh. 
Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm phối hợp và các cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra, đôn đốc các cơ quan hành chính nhà nước triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 29/5/2015 của UBND tỉnh; trường hợp cần thiết báo cáo, đề xuất biện pháp xử lý cụ thể để UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

 

Theo Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 29/5/2015 của của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, đến 30/12/2016 tất cả các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh phải hoàn thành xây dựng, áp dụng và công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

 

Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ, đến nay vẫn còn một số cơ quan hành chính nhà nước chưa triển khai hoàn thành việc xây dựng, áp dụng; có 06 cơ quan đã xây dựng, áp dụng nhưng chưa công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

 

B.T​

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện Công văn số 2574/BNV-TCBC ngày 06/6/2018 của Bộ Nội vụ về việc kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2019. Trình UBND tỉnh trước ngày 25/6/2018 để xem xét, báo cáo Bộ Nội vụ theo thời gian quy định.

 

Chủ tịch  UBND tỉnh giao các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tổ chức triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị số 4257/CT-BNN-KH ngày 05/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu và triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1727/BTTTT-TTĐN ngày 01/6/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu và triển khai thực hiện Công văn số 1778/BTTTT-THH ngày 06/6/2018 về việc đôn đốc, hướng dẫn triển khai Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.​ 

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website