English Thứ Sáu, 24-05-2019, 08:29 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 95875496
Đang online: 222

Nghiêm túc thực hiện công khai ngân sách

Đăng ngày: 12/04/2018; 570 lần đọc

Thực hiện nội dung Công văn số 3949/BTC-NSNN​ ngày 05/4/2018 của Bộ Tài chính về việc thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương, nghiêm túc thực hiện việc công khai ngân sách theo đúng quy định tại các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính: số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 và số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Công báo và Tin học) thường xuyên rà soát, kiểm tra, cập nhật chuyên mục "Công khai ngân sách" trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Tài chính; đảm bảo công khai ngân sách đúng nội dung, hình thức và thời điểm theo quy định.

                                                                             T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, khẩn trương rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019, báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu và tham gia góp ý nội dung dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát; trực tiếp gửi văn bản góp ý cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và báo cáo UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 2912/BKHĐT-HTX ngày 07/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hỗ trợ phát triển HTX từ nguồn vốn dự phòng 10% Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1741/UBND-NNTN ngày 10/4/2019; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 25/5/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất bổ sung trụ quảng cáo tại dự án Trung tâm Thương mại và Siêu thị Hùng Cường Big C vào quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh như đề xuất của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 521/SVHTTDL-QLVH ngày 04/5/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích