English Thứ Ba, 16-07-2019, 03:33 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 102685773
Đang online: 206

Nâng cao vai trò, lợi ích của tổ chức hợp tác xã trong phát triển kinh tế-xã hội địa phương

Đăng ngày: 12/09/2018; 364 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ chỉ đạo các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về tình hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã và hoạt động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (Thông báo số 276/TB-VPCP ngày 03/8/2018). 

Thực hiện có hiệu quả Luật Hợp tác xã 2012, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật HTX 2012; Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi về nội dung: Gắn sản xuất với chế biến, lưu thông, tiêu thụ sản phẩm trên cơ sở phát triển các hình thức hợp tác liên kết, hợp tác xã. Củng cố kinh tế hợp tác, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn với nhiều hình thức đa dạng, phong phú về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế hợp tác, hợp tác xã, nhằm nâng cao nhận thức và tư duy về phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã; nâng cao vai trò và lợi ích của tổ chức hợp tác xã trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 

Xây dựng, nhân rộng các mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, điển hình tiên tiến gắn với các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

 

Xây dựng và thực hiện kế hoạch củng cố, thành lập mới các Hợp tác xã theo Quyết định 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020. Hàng năm, trên địa bàn mỗi huyện, thành phố thành lập mới ít nhất 2 HTX nông nghiệp kiểu mới hoạt động có hiệu quả theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

 

Tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định trong Luật Hợp tác xã 2012; phối hợp, tạo điều kiện, hỗ trợ Liên minh Hợp tác xã tỉnh thực hiện vai trò nòng cốt phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã ở từng địa phương trên địa bàn tỉnh.

 

Về tổ chức bộ máy của Liên minh Hợp tác xã tỉnh xác định như là một tổ chức chính trị xã hội, nghề nghiệp để đáp ứng với tình hình mới, giao Sở Nội vụ tỉnh chủ trì, phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các sở, ngành liên quan, nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh quyết định theo hướng ổn đnh tổ chức bộ máy đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành,...

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, thực hiện Công văn số 1599/BXD-QLN ngày 09/7/2019 của Bộ Xây dựng về việc báo cáo tình hình sử dụng quỹ đất đô thị dành để phát triển nhà ở xã hội.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, khẩn trương triển khai thực hiện Công văn số 1583/BXD-KHTC ngày 08/7/2019 về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện nội dung yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1509/BXD-QLN ngày 28/6/2019 về việc thực hiện Nghị định số 101/2015/NQ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì nghiên cứu, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1586/BXD-QLN ngày 08/7/2019 của Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ.

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích