English Thứ Tư, 24-07-2019, 07:16 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 103689811
Đang online: 139

Nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 26/10/2018; 558 lần đọc

UBND tỉnh vừa ban hành​ Đề án Nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu của Đề án nhằm rà soát, hoàn thiện và thực thi hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý, khai thác đập, hồ chứa thủy lợi.

 

Hoàn thiện bộ máy tổ chức, củng cố, nâng cao năng lực lực lượng quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi các cấp, nhất là bộ máy quản lý khai thác đập, hồ chứa thủy lợi cấp xã.

 

Từng bước hiện đại hóa công tác quản lý, vận hành, khai thác hồ chứa thủy lợi, tiến dần đến vận hành theo thời gian thực.

 

Đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy lợi và vùng hạ du công trình.

 

Bảo đảm 100% cán bộ làm công tác quản lý hồ chứa được đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực; quần chúng nhân dân vùng hưởng lợi từng bước nắm được tầm quan trọng của công tác bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước.

 

Để thực hiện mục tiêu trên, Đề án cũng đưa ra một số giải pháp như xây dựng hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng trên lưu vực hồ chứa thủy lợi; hệ thống quan trắc công trình; hệ thống giám sát vận hành đập, hồ chứa nước; hệ thống cảnh báo lũ; lập quy trình vận hành đối với các hồ chứa chưa có quy trình vận hành; điều chỉnh, bổ sung quy trình vận hành hồ chứa không còn phù hợp; thiết lập phòng điều hành trung tâm; hoàn thiện cơ sở dữ liệu quản lý đập, hồ chứa nước phục vụ công tác chỉ đạo vận hành. Lập hồ sơ lưu trữ điện tử toàn bộ các hồ đập.

 

Bên cạnh đó, thực hiện đăng ký an toàn đập, kiểm định an toàn đập theo quy định. Rà soát, đánh giá khả năng xả lũ theo tiêu chuẩn hiện hành, từng bước nâng mức đảm bảo an toàn cho hồ chứa lớn. Xây dựng phương án chủ động bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du. Hàng năm, tổ chức kiểm tra đập, hồ chứa thủy lợi, lập danh mục và sắp xếp thứ tự ưu tiên, lộ trình đầu tư sửa chữa, nâng cấp các đập, hồ chứa thủy lợi hư hỏng, xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn. Cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy lợi,...

 

                                                                    T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh (khóa XII, kỳ họp thứ 15) Quy định mức hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tập trung tổ chức triển khai công tác phòng, chống Sâu keo mùa thu hại ngô theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Chỉ thị số 4962/CT-BNN-BVTV ngày 15/7/2019.​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.​ 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích