English Thứ Tư, 22-11-2017, 20:06 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 65967411
Đang online: 108

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Bạn đọc viết Xem chi tiết tin tức

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ qua sinh hoạt chuyên đề

Đăng ngày: 05/07/2017; 4022 lần đọc
Một buổi sinh hoạt chuyên đề
Chi bộ Đảng là nơi trực tiếp lãnh đạo đoàn thể, quần chúng thực hiện đường lối, chính sách của Đảng. Từ chủ trương chung, thông qua các kỳ sinh hoạt chi bộ, đảng viên bàn bạc thống nhất thành chương trình, kế hoạch hoặc nghị quyết để tổ chức thực hiện. Vì vậy, chất lượng sinh hoạt chi bộ có ý nghĩa quan trọng, thể hiện vai trò và hiệu quả lãnh đạo của Đảng.
10 năm qua, từ khi có Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02-3-2012 của Ban Tổ chức Trung ương về "Nội dung sinh hoạt chi bộ", cấp uỷ các cấp trong tỉnh quan tâm chỉ đạo việc sinh hoạt chi bộ đi vào nề nếp, nội dung sinh hoạt có chất lượng hơn. Nhờ đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ được tăng cường.

 

Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương có quy định: Ngoài các buổi sinh hoạt thường kỳ, ít nhất mỗi quý một lần, chi bộ chọn những vấn đề cần thiết tổ chức sinh hoạt chuyên đề, theo đó, vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua việc tổ chức 2 đợt sinh hoạt chuyên đề tháng 02 và tháng 5/2017, hầu hết các chi bộ bám sát chỉ đạo, đảm bảo nội dung chương trình; có sự chuẩn bị chu đáo về địa điểm, trang trí, âm thanh, ở một số chi bộ đã sử dụng công nghệ thông tin trong việc truyền đạt chuyên đề; chuẩn bị các tiết mục văn nghệ, các mẫu chuyện học tập và làm theo Bác; nhiều chi bộ phối hợp cùng sinh hoạt, giao lưu, học hỏi, tạo không khí sôi nổi. Cán bộ, đảng viên tham gia sinh hoạt chuyên đề thể hiện tốt tinh thần trách nhiệm. Thông qua sinh hoạt, từng cán bộ, đảng viên đã nhận thức đầy đủ hơn việc học tập và làm theo Bác, chuyển thành hành động cụ thể, thiết thực hàng ngày, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao…

 

Tuy nhiên, dù có hướng dẫn cụ thể nội dung chương trình, cách thức tiến hành,  nhưng chất lượng sinh hoạt chuyên đề nói riêng, sinh hoạt chi bộ nói chung ở một số địa phương, đơn vị vẫn còn những hạn chế, bất cập.

 

Trước hết, nội dung còn nặng về phổ biến chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Việc kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, thảo luận nội dung, chương trình lãnh đạo ở nhiều chi bộ thường đơn giản. Không ít đảng việc ngại phát biểu những vấn đề cụ thể. Tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ thấp, ngại đấu tranh. Ở nông thôn, đa số đảng viên trong chi bộ có mối quan hệ thân tộc, họ hàng nên nể nang, xuê xoa, né tránh khá phổ biến. Các chi bộ tổ dân phố, phần đông đảng viên đã nghỉ hưu, một số được miễn sinh hoạt đảng, có hiện tượng xuôi chiều. Ở các doanh nghiệp ít bàn về công tác xây dựng đảng, về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, thường phụ thuộc vào ý kiến của giám đốc quyết định. Khu vực cơ quan, đơn vị sự nghiệp nội dung thường nặng về công tác chuyên môn đơn thuần, ít bàn về công tác chính trị tư tưởng, xây dựng chi bộ, có nơi sau khi họp cơ quan, đơn vị xong thì mời đảng viên ở lại tranh thủ “sinh hoạt chi bộ”.

 

Nhiều chi bộ chưa coi trọng tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề. Có những vấn đề mới nảy sinh chưa được bàn bạc kỹ lưỡng, chưa nêu những việc làm được, chưa làm rõ biện pháp, đăng ký việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chức trách, nhiệm vụ; công tác điều hành của chủ trì có lúc lúng túng, nội dung học tập chuyên đề đọc nguyên văn tài liệu, sau sinh hoạt không thể chế thành Nghị quyết, thiếu sự phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên, thiếu kiểm tra, giám sát.

 

Từ thực tế trên, để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, xin đề xuất các cấp ủy, tổ chức Đảng, chi bộ trong toàn tỉnh một số nội dung:

 

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, đảng viên về ý nghĩa quan trọng trong sinh hoạt chi bộ, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng.

 

- Quan tâm bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức cho đội ngũ bí thư chi bộ, cấp ủy viên theo Hướng dẫn số 82 - HD/BTGTW, ngày 12-6- 2013 về “xây dựng nội dung và thực hiện chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên các cấp”;  Hướng dẫn số 12 - HD/BTGTW, ngày 30-9-2016 về "Bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở" của Ban Tuyên giáo Trung ương.

 

- Coi trọng hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ chuyên đề, chú trọng về nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nói chung và với từng loại hình chi bộ (nông thôn, tổ dân phố, khu dân cư, cơ quan, đơn vị sự nghiệp…) nói riêng, để vận dụng cho phù hợp. Nội dung sinh hoạt chi bộ phải đảm bảo được 3 tính chất lãnh đạo, giáo dục, chiến đấu.

 

 - Thực hiện tốt phân công nhiệm vụ cho đảng viên, bảo đảm những đảng viên sau sinh hoạt chi bộ phải được giao công việc cụ thể, đồng thời kiểm tra, giám sát của chi uỷ. Hằng tháng, đảng viên phải báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ được giao với chi bộ hoặc tổ đảng.

 

- Cấp uỷ cấp trên có kế hoạch kiểm tra về chất lượng và nội dung sinh hoạt chi bộ để kịp thời uốn nắn rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế; đổi mới đánh giá chất lượng, phân loại chi bộ, đảng viên, phản ánh đúng chất lượng chi bộ và đảng viên, khắc phục cách làm hình thức.

 

- Thực hiện ít nhất mỗi quý một lần, cấp ủy cấp trên hướng dẫn, chỉ đạo chi bộ chọn những vấn đề cần thiết tổ chức sinh hoạt chuyên đề, phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị.

 

TRỊNH CÔNG NHẬN

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, trình UBND tỉnh chỉ đạo các biện pháp quản lý, bình ổn thị​ trường giá cả cuối năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 30/11/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, trình UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Thông tư 105/2017/TT-BTC ngày 05/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2017-2020. Thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 30/11/2017

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các​ Sở ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện đánh giá kết quả và đăng ký nhu cầu bản quyền phần mềm Microsoft Office; tổng hợp báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng thời gian yêu cầu và biểu mẫu kèm theo Công văn số 4081/BTTTT-THH ngày 09/11/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và địa phương liên quan tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em từ 3- 5 tuổi trên địa bàn tỉnh như chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 15206/BTC-NSNN ngày 09/11/2017.

 

 

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh