English Thứ Tư, 23-01-2019, 17:33 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 85755728
Đang online: 141

Năm 2019: Sơn Tây giao hơn 1.150 ha rừng tự nhiên cho hộ gia đình, cá nhân quản lý, bảo vệ

Đăng ngày: 28/12/2018; 382 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt​ Phương án giao rừng gắn với giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSD) đất lâm nghiệp huyện Sơn Tây, giai đoạn 2018-2019.

Phương án đề ra mục tiêu đến hết năm 2019, huyện Sơn Tây hoàn thành việc giao 1.151,77 ha rừng tự nhiên (diện tích rừng phòng hộ đã chuyển đổi sang rừng sản xuất và diện tích rừng nằm ngoài quy hoạch cho lâm nghiệp) cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn để quản lý bảo vệ, sử dụng và phát triển có hiệu quả vốn rừng hiện có. Đảm bảo tất cả diện tích rừng đều có chủ quản lý trực tiếp.

 

Đo đạc xác định vị trí, ranh giới, diện tích, trạng thái và chất lượng rừng đối với diện tích đất có rừng tự nhiên phát sinh sau kết quả kiểm kê rừng năm 2016, diện tích rừng tự nhiên ngoài quy hoạch cho lâm nghiệp và diện tích rừng tự nhiên phòng hộ đã được chuyển đổi sang rừng sản xuất, làm cơ sở để tiến hành giao rừng gắn với giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn nhằm quản lý, sử dụng ổn định, lâu dài theo quy định của pháp luật.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 11/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ các thôn xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2019 - 2020, có ý kiến góp ý cụ thể về nguồn vốn thực hiện, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 30/01/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 208/VPCP-CN ngày 08/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5915/UBND-CNXD ngày 02/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018 và chỉ đạo việc thực hiện các nội dung khác theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 455/BTC-QLCS ngày 09/01/2019, hoàn thành trước ngày 25/01/2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích