English Thứ Tư, 24-10-2018, 11:33 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 81125202
Đang online: 172
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Năm 2017, Quảng Ngãi thu ngân sách trên 14.000 tỷ đồng

Đăng ngày: 06/12/2017; 699 lần đọc
Ông Huỳnh Chánh- Giám đốc Sở Tài chính thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo trước kỳ họp về tình hình thu- chi ngân sách nhà nước

Báo cáo của UBND tỉnh tại kỳ họp thứ  8 HĐND tỉnh khóa XII về tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 cho thấy, trong năm 2017, thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 14.174 tỷ đồng, bằng 117,2% dự toán Trung ương giao, bằng 79,1% so với thực hiện năm 2016. 

Trong đó, thu nội địa cả năm ước đạt 13.374 tỷ đồng, bằng 116,5% dự toán Trung ương giao; bằng 78,1% so với thực hiện năm 2016, trong đó, thu từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đạt 8.000 tỷ đồng, bằng 133% dự toán, bằng 73% so với thực hiện năm 2016. Nguyên nhân giảm thu so với thực hiện năm 2016 là do chính sách thu điều tiết đối với sản phẩm xăng tiêu thụ trong nước đã hết hiệu lực từ năm 2017, vì vậy năm 2017 giảm 4.000 tỷ đồng thu điều tiết đối với sản phẩm xăng tiêu thụ trong nước của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất so với năm 2016. Các khoản thu còn lại đạt 4.574 tỷ đồng, bằng 93,7% dự toán, giảm 9,6% so với năm 2016.

 

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu cả năm ước đạt 800 tỷ đồng, bằng 129% dự toán, bằng 101% so với năm 2016.  

 

Một số khoản thu đạt và vượt so với kế hoạch như: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước Trung ương ước đạt 9.877 tỷ đồng, bằng 128,3% dự toán Trung ương giao,giảm 25,1% so với năm 2016. Thuế thu nhập cá nhân ước đạt 305 tỷ đồng, bằng 103,4% dự toán, tăng 18,7% so với cùng kỳ. Thuế  bảo vệ môi trường ước đạt 495 tỷ đồng, bằng 106,9% dự toán, giảm 24,6% so với năm 2016. Thu tiền sử dụng đất ước đạt 522 tỷ đồng, bằng 94,9% dự  toán, giảm 12,2% so với năm 2016, trong đó, có một số địa phương thu đạt khá như huyện Tư Nghĩa, Đức Phổ, Sơn Tịnh, Nghĩa Hành.Thu khác ngân sách ước  đạt 103,7 tỷ đồng, bằng 100% dự toán, bằng 85,1% so với năm 2016.

 

Chi cân đối ngân sách địa phương ước đạt 11.829 tỷ đồng, bằng 98,3% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 5,5% so với năm 2016, trong đó, ước chi ngân sách huyện, thành phố đạt 5.428 tỷ đồng, bằng 101,8% dự toán HĐND tỉnh giao.

 

Theo dự báo của Ngành Tài chính, năm 2018, kinh tế tỉnh tiếp tục ổn định và có tăng trưởng. Sau khi bảo dưỡng tổng thể lần 3, Nhà máy lọc dầu Dung Quất hoạt động bình thường, có khả năng vượt công suất thiết kế và một số dự án mới triển khai như Mở rộng Nhà máy Lọc dầu, Nhà máy Thép Hòa Phát- Dung Quất,… sẽ góp phần tăng thu cho ngân sách tỉnh.

 

Để thực hiện đạt các chỉ tiêu đề ra, UBND tỉnh đã đề ra các giải pháp cụ thể như Cơ quan Thuế, Hải quan tăng cường quản lý thu Ngân sách nhà nước, chống thất thu, trốn thuế,… đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản phát sinh. Thực hiện hiệu quả công tác thu thuế vãng lai, chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải, khai thác tài nguyên, khoáng sản, kinh doanh xăng dầu, đất đai,… Chủ động phối hợp với các sở, ban ngành các cấp chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

 nb13-06122017.jpg
Đoàn Chủ tịch và thư ký kỳ họp​

Ngành Thuế tăng cường công tác quản lý thu, thanh tra, kiểm tra chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế, thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện khai, nộp thuế của người nộp thuế, phấn đấu đạt tỷ lệ hồ sơ khai thuế đúng hạn đạt 100% so với số phải kê khai theo quy định. Chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm; đôn đốc thu kịp thời các khoản phải nộp tăng thêm; đảm bảo đến cuối năm, tỷ lệ thu vào ngân sách số tiền thuế, tiền phạt phải đạt trên 90% số tăng thu qua thanh tra, kiểm tra. Thực hiện quyết liệt các biện pháp thu nợ, cưỡng chế nợ thuế theo đúng thủ tục, trình tự quy định.

 

Đồng thời, tiếp tục thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo điều kiện để sản xuất kinh doanh phục hồi và phát triển, nhằm nuôi dưỡng nguồn thu trong dài hạn. Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế trên cơ sở đúng quy định pháp luật. Kiểm tra, đôn đốc việc khai, nộp kịp thời, đẩy đủ số thuế, phí phát sinh vào ngân sách.

 

Chính quyền địa phương các cấp tăng cường chỉ đạo, phối hợp trong quản lý, huy động nguồn thu trên địa bàn. Đẩy mạnh triển khai đấu giá đất các dự án đã được phê duyệt, thu nộp đầy đủ tiền sử dụng đất vào ngân sách đảm bảo hoàn thành dự toán giao cho địa phương. Quyết liệt, khẩn trương, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn  đầu tư công, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản mới. Tăng cường công tác quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước;thực hiện thu hồi nợ tạm ứng quá hạn; tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ nợ công, nợ của chính quyền địa phương, bố trí nguồn trả nợ đầy đủ, đúng hạn. Thực hiện điều hành ngân sách đảm bảo nguồn chi cho các nhiệm vụ quan trọng, trong đó, ưu tiên chi đảm bảo chế độ, chính sách cho con người, chi an sinh xã hội. Thực hiện nghiêm chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý chi thường xuyên. Hạn chế tối đa việc đề xuất ứng trước dự toán...

 

                                                                               Lam Uyên- Thúy Diễm


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Báo cáo số 757/BC-BGDĐT ngày 31/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tình hình thực hiện các quy định về môi trường giáo dục, an toàn thực phẩm và điều kiện nhà vệ sinh trường học.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Thông tư số 23/2018/TT-BGDĐT ngày 28/9/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Quyết định số 3963/QĐ-BGDĐT ngày 01/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu và triển khai thực hiện nội dung Nghị định số 121/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu và triển khai thực hiện nội dung Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu và triển khai thực hiện nội dung Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

 ​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai thực hiện Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được ​giao, chủ động triển khai thực hiện Thông báo số 380/TB-VPCP ngày 28/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về vấn đề xử lý tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm điện lực Vĩnh Tân; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 – 2018 và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020 và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Quyết định số 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích