English Thứ Năm, 12-12-2019, 00:26 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114206844
Đang online: 204

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết trong thời gian đến để kịp thời thông báo khuyến cáo, hướng dẫn người dân cân nhắc thực hiện việc ngâm, xuống giống trong vụ sản xuất vụ Đông - Xuân 2019-2020; chủ động hướng dẫn người dân triển khai các biện pháp phòng chống, bảo vệ giống nông nghiệp khi có mưa lớn, rét hại.

 

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ thống nhất việc Sở Xây dựng không thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đề án bảo đảm nước sạch khu vực thành thị, khu vực dân cư tập trung theo kế hoạch UBND tỉnh giao tại Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 10/01/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất việc UBND huyện Mộ Đức sử dụng tên địa danh Mộ Đức để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Mă​ng tây Mộ Đức”.

 

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030.

 

Đây là chủ đề của hội thảo khoa học do Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Nông lâm-Đại học Huế tổ chức sáng 05-12,nhằm giúp các trang trại, hộ chăn nuôi tiếp cận thông tin kết quả nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong phát triển chăn nuôi mới nhất để áp dụng vào thực tiễn sản xuất.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành văn bản thống nhất việc Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Hải sử dụng tên địa danh “Vạn Tường” để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Dầu phụng Vạn Tường” cho sản phẩm dầu phụng của Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Hải.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất việc Hợp tác xã Sản xuất và kinh doanh nấm Đức Nhuận sử dụng tên địa danh Đức Nhuận để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Nấm Đức Nhuận”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có quyết định​ phê duyệt kế hoạch thực hiện năm 2020 đối với Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” tỉnh Quảng Ngãi (Dự án).

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 3765/BKHCN-HVKHCN ngày 22/11/2019 của của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc báo cáo năm 2019 về tình hình và kết quả thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 876/BKHCN-VP ngày 03/12/2019 về việc thực hiện báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành liên quan nghiên cứu xử lý tình trạng lạm dụng Quỹ bảo hiểm y tế theo nội dung đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Công văn số 1770/BHXH-GĐBHYT ngày 29/11/2019. Trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Đức Phổ và UBND xã Phổ Ninh tổ chức kiểm tra thực tế, xác định mức độ ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật trong Kho lưu chứa nông sản (cũ) của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Phổ Ninh; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích