English Chủ Nhật, 22-04-2018, 00:00 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 71089862
Đang online: 85

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố


UBND tỉnh vừa có Quyết định số 343/QĐ-UBND​ công bố Đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 2162/UBND-NNTN thống nhất chủ trương việc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng 179 lựa chọn bãi cát thôn 6, xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng Ngãi hoặc bãi cát thôn Thanh Khiết, xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi để khảo sát, thăm dò, xác định diện tích lập hồ sơ cấp phép khai thác phục vụ công trình, dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do Công ty trúng thầu (nhà thầu chính) thi công. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, Công an tỉnh, UBND thành phố Quảng Ngãi, Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (QISC) tổ chức thành lập ngay Đoàn kiểm tra liên ngành để tiến hành kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, quy định xả thải của các doanh nghiệp trong KCN Quảng Phú theo đúng nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại điểm 2 Thông báo số 94/TB-UBND ngày 30/3/2018; qua kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm thì xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật hoặc tạm thời đình chỉ hoạt động của doanh nghiệp.

 

Cổng Thông tin điện tử tỉnh (quangngai.gov.vn) chính thức cung cấp thông tin lên Internet theo Giấy phép số 344/GP-BC ngày 06/8/2004 của Cục Báo chí thuộc Bộ Văn hóa-Thông tin. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo Kết luận số 279/TB-UBND ngày 17/10/2016 giao Văn phòng UBND tỉnh quản trị toàn diện nội dung thông tin trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh (Cổng) và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo viêc cung cấp thông tin trên Cổng. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan thực hiện rà soát, tổ chức xác minh, xử lý triệt để các vụ việc ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh đã được phản ánh, kiến nghị trong thời gian qua thông qua đường dây nóng của Sở Tài nguyên và Môi trường và của Bộ Tài nguyên và Môi trường, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh kết quả thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và UBND các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu nội dung đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Đề án rà soát đất lâm nghiệp để xây dựng cơ sở dữ liệu đất lâm nghiệp cho 06 huyện miền núi, có ý kiến tham mưu đề xuất, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định, hoàn thành trước ngày 10/5/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 2029/UBND-NNTN thống nhất bổ sung thực hiện 11 công trình, dự án trong năm Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 các huyện, thành phố. Cụ thể: Thành phố Quảng Ngãi 5 công trình; Bình Sơn 4 công trình; Đức Phổ, Sơn Tịnh mỗi huyện 1 công trình. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Xây dựng, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra thực tế, đánh giá việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn toàn tỉnh. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì rà soát, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu, đề xuất UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí phù hợp để triển khai thực hiện các nội dung được phê duyệt trong Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao ​thông tỉnh thực hiện yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 3621/BGTVT-CQLXD ngày 09/4/2018 về việc cung cấp số liệu báo cáo Ngân hàng Thế giới (WB), dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1469/UBND-CNXD ngày 21/3/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương tổng hợp tình hình và kết quả công tác quản lý, sử dụng vốn tại doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 4113/BTC-TCDN ngày 10/4/2018,; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 736/TTr-SNNPT​NT về việc thực hiện một số nhiệm vụ của Chủ đầu tư nạo vét luồng vào Cảng cá Tịnh Kỳ năm 2018; trình mưu, trình UBND tỉnh trước ngày 25/4/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cho phép UBND huyện Trà Bồng được thực hiện và thanh toán phần kinh phí còn lại của 03 công trình sử dụng nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len năm 2017 cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 sang niên độ ngân sách năm 2018 và thanh quyết toán dứt điểm kế hoạch vốn được giao trước ngày 15/6/2018.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Lao động – Thương binh và Xã hội, ​Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh khẩn trương thực hiện nội dung Công văn số 3946/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc tổng hợp, phân tích Báo cáo tài chính năm 2017 của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính, UBND tỉnh chậm nhất là ngày 31/7/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương, nghiêm túc thực hiện nội dung Công văn số 3949/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN năm 2015.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh và UBND ​các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 4 tháng đầu năm và dự kiến kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 theo kế hoạch của tỉnh đã đề ra.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện các nội dung yêu cầu về tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 829/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06/3/2018.

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, UBND các huyện và các cơ quan​ liên quan triển khai thực hiện Công văn số 298/UBDT-HTQT của Ủy ban Dân tộc về việc hỗ trợ, quảng bá sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Quảng Ngãi thực hiện Nghị định 34/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bão lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh