English Thứ Tư, 17-10-2018, 10:32 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 80734631
Đang online: 227

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Công ty TNHH Môi trường Dung Quất khẩn trương triển khai lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Nhà máy sản xuất dầu mỡ bôi trơn tại Phân Khu công nghiệp Sài Gòn - Dung Quất, Khu kinh tế Dung Quất theo quy định tại Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét thẩm định, phê duyệt, làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

 
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn thống nhất việc Công ty Cổ phần 30-4 Quảng Ngãi thực hiện việc nộp tiền trồng rừng thay thế đối với diện tích rừng chuyển sang mục đích xây dựng dự án thủy điện Sơn Trà 1C.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu UBND huyện Đức Phổ (Chủ đầu tư) chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Đức Phổ và đơn vị thi công Hồ chứa nước Cây Xoài (xã Phổ Thạnh) tập trung nhân lực, vật tư thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, đảm bảo kỹ thuật và tiến độ theo kế hoạch được duyệt. Nếu tiếp tục để kéo dài, chậm tiến độ, Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo​ UBND huyện Tư Nghĩa nghiên cứu các nội dung kiến nghị của Sở Y tế tại Báo cáo số 1891/BC-SYT ngày 02/10/2018 về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến ô nhiễm rác thải sinh hoạt tại xã Nghĩa Kỳ, trên cơ sở đó chỉ đạo các phòng ban chức năng trực thuộc huyện, UBND xã Nghĩa Kỳ triển khai thực hiện các biện pháp hữu hiệu để nâng cao sức khỏe cộng đồng dân cư tại khu vực xã Nghĩa Kỳ. 

 

Cục Quản lý Môi trường Y tế vừa có Công văn số 1126/MT-LĐ​ ngày 02/10/2018 công bố Danh sách các đơn vị đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động

 

UBND tỉnh vừa có quyết định​ đóng cửa mỏ khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng tại mỏ cát thôn Nghĩa Lập, xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức đã cấp cho Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng và Thi công cơ giới Việt Linh theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 25/GP-UBND ngày 29/7/2014.

 

Bộ Nội đã có Thông tư số 11/2018/TT-BNV​ ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam; Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/10/2018. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ thống nhất về chủ trương việc thực hiện nâng cấp, cải tạo Trạm Xử lý nước thải tập trung KCN Quảng Phú theo hình thức xã hội hóa như phương án do Công ty Cổ phần xử lý nước Cowatech tại Tờ trình số 1209/2018/CWT ngày 14/9/2018.

 

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 1285/QĐ-TTg​ ngày 01/10/2018 phê duyệt Đề án Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

 

Để kiềm chế sự gia tăng số vụ cháy và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy gây ra; đồng thời, tổ chức có hiệu quả các hoạt động thiết thực hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy (PCCC) - 04/10 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu​ Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các cơ quan Trung ương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xác định PCCC và cứu nạn cứa hộ (CNCH) là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài; quá trình thực hiện cần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia; thực hiện nguyên tắc lấy phòng ngừa là chính trong công tác PCCC. 

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Quyết định số 1285/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Thông tư số 12/2018/TT-BKHCN ngày 31/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về xây dựng, ký kết và quản lý các chương trình hợp tác quốc tế của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trong tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Thông tư số 13/2018/TT-BKHCN ngày 05/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 3003/BKHCN-TĐC ngày 25/9/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015.​

 

  

Thực hiện Quyết định số 1207/QĐ-TTg ngày 19/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 6952/BKHĐT-KTNN ngày 02/10/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh phân bổ vốn chi tiết cho các dự án đảm bảo đúng danh mục, đối tượng; đồng thời nghiên cứu, triển khai các bước tiếp theo đảm bảo theo đúng quy định. Hoàn thành trước ngày 20/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện Công văn số 3385/BTTTT-PC ngày 04/10/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thự hiện tự kiểm tra và lập danh mục văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông; trực tiếp gửi báo cáo cho Bộ Thông tin và Truyền thông theo thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai thực hiện Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được ​giao, chủ động triển khai thực hiện Thông báo số 380/TB-VPCP ngày 28/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về vấn đề xử lý tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm điện lực Vĩnh Tân; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 – 2018 và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020 và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Quyết định số 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích