English Thứ Bảy, 16-02-2019, 12:49 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 87074132
Đang online: 101

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai.

 

Chính phủ ban hành Nghị định số 13/2019/NĐ-CP​ ngày 01/02/2019 về doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/3/2019 và các Nghị định số 80/2007/NĐ-CP, Nghị định số 96/2010/NĐ-CP, Điều 20 Nghị định số 95/2014/NĐ-CP của Chính phủ hết hiệu lực kể từ ngày 20/3/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan Quảng Ngãi, Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh, Thanh Tra tỉnh, Công an tỉnh, các đơn vị có liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung các điểm 1, 2, 3 và 4 Công văn số 315/BTNMT-TCMT ngày 18/01/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6848/UBND-NNTN ngày 08/11/2018.

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 508/BTNMT-TCMT ngày 30/01/2019 gửi các Bộ, ngành, địa phương về việc thực hiện báo cáo kết quả công tác bảo vệ môi trường năm 2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh chủ động phối hợp với các đơn vị thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch thanh tra năm 2019 kèm theo Quyết định số 3549/QĐ-BTNMT ngày 23/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

 

Ngày 28/12/2018, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 2932/QĐ-BGTVT phê duyệt Đề án "Chuyển giao cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội có đủ năng lực đảm nhiệm một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà các cơ quan hành chính Nhà nước không nhất thiết phải thực hiện trong lĩnh vực giao thông vận tải". Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về tình hình khiếu kiện phức tạp về an ninh trật tự tại các dự án rác thải trên toàn quốc, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn giao Sở ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố chủ động nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách, các điều kiện thuận lợi nhằm thu hút đầu tư vào lĩnh vực thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn theo hướng huy động các nguồn lực xã hội đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật và khả năng, điều kiện của tỉnh, với yêu cầu áp dụng công nghệ tiên tiến, phù hợp, đạt yêu cầu vệ sinh môi trường.

 

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ chỉ đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ được giao yêu cầu các đơn vị quản lý, vận hành các hồ chứa trên các lưu vực sông, các công trình khai thác, sử dụng nước ở hạ du vận hành, điều tiết xả nước các hồ phù hợp, đảm bảo sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và đảm bảo mực nước tối thiểu của hồ tại các thời điểm theo quy định của quy trình vận hành hồ chứa, quy trình vận hành liên hồ chứa.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn thống nhất triển khai thực hiện dự án Xây dựng mô hình cấp nước uống cho trường học và trạm y tế tại các xã đảo của huyện Lý Sơn.

 

UBND tỉnh vừa có các quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Trà Bồng, Tây Trà, Nghĩa Hành và Bình Sơn

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện nội dung Thông báo số 4234/TB-BKHCN ngày 28/12/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về kết luận Hội Nghị Ban Điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” – năm 2018; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh đối với nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Hải quan tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩunêu trên; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước các cấp và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5781/UBND-KGVX ngày 21/9/2018 để triển khai thực hiện; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này trên địa bàn tỉnh theo đúng yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Công văn số 179/BKHCN-ƯDCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; tổng hợp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ theo thời gian yêu cầu.

 ​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích