English Thứ Hai, 19-08-2019, 15:44 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107143333
Đang online: 269

Khẩn trương triển khai thực hiện các Kế hoạch của UBND tỉnh liên quan đến sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính, sự nghiệp

Đăng ngày: 05/09/2018; 350 lần đọc
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương xây dựng các chương trình, đề án để tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ đã được phân công tại các Kế hoạch: 83/KH-UBND82/KH-UBND. Nếu không đảm bảo tiến độ và chất lượng tham mưu, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, theo dõi, đôn đốc quá trình triển khai, tổ chức thực hiện; định kỳ 6 tháng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo dõi; trường hợp cần thiết, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

 

Lam Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2321/BKHCN-PTTTDN ngày 02/8/2019 về việc cập nhật thông tin các đối tượng trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vào hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2374/BKHCN-TĐC ngày 06/8/2019 về việc xin ý kiến về Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở người tại Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 28/3/2019 về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh năm 2019, Công văn số 4333/UBND-KGVX ngày 02/8/2019 về việc tăng cường chông tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2391/BKHCN-TĐC ngày 08/8/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc góp ý dự thảo Đề án phát triển, nâng cao năng lực của hệ thống các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ công lập.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích