English Thứ Năm, 17-10-2019, 20:57 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110782168
Đang online: 230

Khẩn trương triển khai thực hiện các Kế hoạch của UBND tỉnh liên quan đến sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính, sự nghiệp

Đăng ngày: 05/09/2018; 367 lần đọc
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương xây dựng các chương trình, đề án để tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ đã được phân công tại các Kế hoạch: 83/KH-UBND82/KH-UBND. Nếu không đảm bảo tiến độ và chất lượng tham mưu, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, theo dõi, đôn đốc quá trình triển khai, tổ chức thực hiện; định kỳ 6 tháng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo dõi; trường hợp cần thiết, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

 

Lam Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần Đảo Ngọc Lý Sơn tại Công văn Công văn số 115/CV-ĐNLS ngày 29/9/2019 về việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án mở rộng Khách sạn Đảo Ngọc Lý Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/10/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu nội dung đề nghị của Tổ hợp tác khai thác đá đen thủ công Bình Tân tại Văn bản số 01/CV ngày 24/9/2019 về việc bổ sung quy hoạch và cho phép thăm dò, khai thác các điểm khoáng sản đá chẻ tại thôn Liêm Quang và Nhơn Hòa I, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì kiểm tra thực tế và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết đề nghị của UBND huyện Ba Tơ tại Tờ trình số 146/TTr-UBND ngày 30/9/2019 về việc xin chủ trương đầu tư khẩn cấp công trình Đập Mang Voang, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương lập nhiệm vụ quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tổ chức thẩm định, trình phê duyệt theo quy định để triển khai các bước tiếp theo.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích