English Thứ Hai, 17-02-2020, 17:42 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 118969663
Đang online: 175
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Khẩn trương tham mưu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án CRIEM

Đăng ngày: 07/02/2020; 374 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản​ yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ và hoàn chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án CRIEM trên địa bàn tỉnh, kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, báo cáo các Bộ, ngành Trung ương theo đúng quy định.

Trước đó, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6764/UBND-KT ngày 13/12/2019, Công văn số 4121/UBND-KT ngày 22/7/2019 chỉ đạo liên quan đến nội dung này, giao Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Phương án sử dụng vốn vay và nguồn trả nợ vay đối với tiểu dự án CRIEM tỉnh Quảng Ngãi; gửi Sở Tài chính để rà soát, đánh giá sự phù hợp và cần thiết vay vốn ADB để triển khai dự án, đánh giá kỹ khả năng cân đối nguồn vốn đối ứng, nguồn trả nợ lãi, phí và khả năng trả nợ gốc đối với phần vốn vay lại của địa phương, báo cáo UBND.

 

Trên cơ sở đề nghị của Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh và Sở Tài chính, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương rà soát, tham mưu UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến đối với nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Tiểu dự án CRIEM tại Quảng Ngãi và Phương án sử dụng vốn vay, nguồn trả nợ vay đối với tiểu dự án trước khi trình các Bộ, ngành Trung ương.

 

T.D


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, nghiên cứu nội dung Thông báo số 44/TB-VPCP ngày 06/02/2020 của Văn phòng Chính phủ, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Hoàn thành trước ngày 29/02/2020.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì phối hợp với các Sở: Y tế, Tài chính và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện nội dung Công văn số 1035/BTC-HCSN ngày 04/02/2020 của Bộ Tài chính về việc thanh toán các khoản mua trang thiết bị y tế, phương tiện vận chuyển người bệnh từ nguồn 20% kinh phí kết dư quỹ KCB bảo hiểm y tế năm 2015.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tham mưu UBND tỉnh áp dụng, triển khai thực hiện Quyết định số 2158/QĐ-BKHĐT ngày 31/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ban hành Hướng dẫn lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, 2026-2030 của bộ, ngành và địa phương.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 871/KH-BNN-CN ngày 06/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, lĩnh vực chăn nuôi.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích