English Thứ Tư, 21-03-2018, 17:58 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 69881846
Đang online: 119

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án Chương trình Kiên cố hóa trường, lớp học sử dụng vốn TPCP

Đăng ngày: 12/10/2017; 170 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND các huyện: Ba Tơ, Sơn Hà, Minh Long và các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát các nội dung đầu tư bảo đảm việc sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ (TPCP) theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định hiện hành; đồng thời rà soát các chi phí trong tổng mức đầu tư đảm bảo theo đúng quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

UBND các huyện: Ba Tơ, Sơn Hà, Minh Long có trách nhiệm bố trí ngân sách huyện và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác ​để cân đối đủ vốn đối ứng đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng tiến độ quy định.

 

Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định hiện hành, tham mưu, trình UBND tỉnh quyết định đầu tư trước ngày 30/10/2017 để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao vốn kế hoạch năm 2018 và hoàn thành dự án trong năm 2018.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 273/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướn​g Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn cho các huyện nghèo (Ba Tơ, Minh Long, Sơn Tây, Tây Trà, Trà Bồng) và huyện thoát nghèo (Sơn Hà) giai đoạn 2018-2020 theo đúng cơ chế, chính sách, định mức hỗ trợ và nguồn vốn thực hiện theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tham mưu và đề xuất UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 trên địa bàn tỉnh; văn bản hướng dẫn thi hành Luật theo quy định tại Khoản 1, Điều 62 Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 và kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật. Hoàn thành, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 29/4/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì rà soát, cung cấp thông tin cập nhật ​về các quy chuẩn kỹ thuật địa phương do tỉnh xây dựng, ban hành năm 2017, tổng hợp trực tiếp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh theo thời gian quy định

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh