English Thứ Hai, 16-09-2019, 07:01 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ được giao về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018

Đăng ngày: 11/09/2018; 284 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ được giao về công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, về công bố thủ tục hành chính, Để đảm bảo thực hiện đầy đủ, chính xác, đồng bộ, thống nhất, minh bạch và kịp thời quy định TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành chỉ đạo cập nhật, thống kê lại các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị mình và các TTHC thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, cấp xã theo chức năng quản lý ngành, lĩnh vực được giao, gửi Văn phòng UBND tỉnh kiểm soát chất lượng để trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố kịp thời và đúng thời hạn quy định.

 

Về công khai thủ tục hành chính, Chủ tịch chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo việc đăng tải công khai kịp thời, đầy đủ các TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết trên cổng thông tin điện tử thành phần của cơ quan, đơn vị và địa phương mình.

 

Đối với việc thực hiện nhiệm vụ rà soát TTHC, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì rà soát, đánh giá TTHC tại Kế hoạch số 16/KH-UBND​ ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh, khẩn trương thực hiện và báo cáo kết quả gửi về Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh; các sở, ngành địa phương còn lại chủ động rà soát các TTHC thuộc phạm vi quản lý, giải quyết của cơ quan mình, gửi kết quả về Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Về xử lý phản ánh, kiến nghị TTHC, thực hiện quy trình xử lý phản ánh, kiến nghị TTHC của công dân theo đúng thời hạn quy định,...

 

                                                                                   Lam Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 09/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham gia góp ý, gửi ý kiến về Bộ Thông tin và Truyền thông như đề nghị tại Công văn số 2992/BTTTT-VP ngày 05/9/2019 về việc góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đô thị thông minh tại Việt Nam.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của ngành; tham mưu, trình UBND tỉnh trước ngày 01/10/2019 để xem xét, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, khẩn trương rà soát, tổng hợp và báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1598/QĐ-TTg ngày 17/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2030; trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 25/9/2019.

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích