English Thứ Hai, 23-09-2019, 15:03 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109409951
Đang online: 348

Khẩn trương báo cáo tình hình thực hiện việc cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công

Đăng ngày: 13/11/2018; 311 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo về việc khẩn trương báo cáo tình hình thực hiện việc cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp khẩn trương và nghiêm túc thực hiện báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 10/01/2017 của Ban Thư​ờng vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 và Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 02/8/2017 của UBND tỉnh, gửi Sở Tài chính chậm nhất là ngày 15/11/2018.

 

Giao Sở Tài chính theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp thực hiện báo cáo theo đúng quy định; đồng thời, khẩn trương rà soát, tổng hợp, trình UBND tỉnh báo cáo chậm nhất là ngày 30/11/2018.

 

N.Nhẫn


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 10536/BTC-NSNN ngày 09/9/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn địa phương trong công tác báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 77/2019/QH14 ngày 11/6/2019 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8245/VPCP-KTTH ngày 12/9/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/2019/QH14 của Quốc hội.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 4790/BYT-ATTP ngày 19/8/2019 của Bộ Y tế về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích