English Chủ Nhật, 22-09-2019, 07:10 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109323265
Đang online: 194

Khẩn trương báo cáo dự án quy hoạch

Đăng ngày: 12/04/2018; 387 lần đọc

Ngày 13/3/2018, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 1249/UBND-TH​ về việc triển khai thi hành Luật Quy hoạch, trong đó giao các sở, ban ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố rà soát, báo cáo danh mục quy hoạch gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/3/2018 để tổng hợp, tham mưu UBND báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 448/SKHĐT-TH ngày 06/4/2018, đến này vẫn còn 02 địa phương là UBND thành phố Quảng Ngãi và UBND huyện Tây Trà chưa có báo cáo (huyện Trà Bồng có báo cáo nhưng không đúng yêu cầu) rà soát danh mục dự án quy hoạch gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh phê bình các địa phương trên và yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi và hai huyện: Trà Bồng, Tây Trà nghiêm túc triển khai thực hiện; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất ngày 12/4/2018 để tổng hợp, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/4/2018 theo Công văn số 2210/BKHĐT-QLQH ngày 06/4/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư .

                                                                               T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 10536/BTC-NSNN ngày 09/9/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn địa phương trong công tác báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 77/2019/QH14 ngày 11/6/2019 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8245/VPCP-KTTH ngày 12/9/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/2019/QH14 của Quốc hội.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 4790/BYT-ATTP ngày 19/8/2019 của Bộ Y tế về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích