English Thứ Năm, 18-07-2019, 02:16 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 102940253
Đang online: 121

Khẩn trương báo cáo dự án quy hoạch

Đăng ngày: 12/04/2018; 362 lần đọc

Ngày 13/3/2018, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 1249/UBND-TH​ về việc triển khai thi hành Luật Quy hoạch, trong đó giao các sở, ban ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố rà soát, báo cáo danh mục quy hoạch gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/3/2018 để tổng hợp, tham mưu UBND báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 448/SKHĐT-TH ngày 06/4/2018, đến này vẫn còn 02 địa phương là UBND thành phố Quảng Ngãi và UBND huyện Tây Trà chưa có báo cáo (huyện Trà Bồng có báo cáo nhưng không đúng yêu cầu) rà soát danh mục dự án quy hoạch gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh phê bình các địa phương trên và yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi và hai huyện: Trà Bồng, Tây Trà nghiêm túc triển khai thực hiện; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất ngày 12/4/2018 để tổng hợp, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/4/2018 theo Công văn số 2210/BKHĐT-QLQH ngày 06/4/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư .

                                                                               T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1609/BXD-KTXD ngày 09/7/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Xây dựng, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, triển khai thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại Công văn số 786/TTg-CN ngày 01/7/2019 về việc chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 3724-CV/TU ngày 05/7/2019 triển khai Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng báo cáo của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về một số nội dung liên quan đến việc xây dựng Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh theo yêu cầu tại Công văn số 3728-CV/TU ngày 05/7/2019 của Thường trực Tỉnh ủy, trình UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích