English Thứ Bảy, 16-02-2019, 11:55 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 87070926
Đang online: 124

Khắc phục những tồn tại của Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Đăng ngày: 12/09/2018; 353 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn​ chỉ đạo khắc phục một số tồn tại của Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Cụ thể, yêu cầu UBND huyện Tây Trà khẩn trương chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện việc thu nộp vào ngân sách nhà nước số tiền còn lại hơn 101 triệu đồng của công trình nước sinh hoạt Tổ 5 thôn Bắc Dương, xã Trà Thọ và Công trình nước sinh hoạt tổ 1 thôn Bắc Nguyên, xã Trà Thọ, huyện Tây Trà. Hoàn thành trước ngày 30/10/2018.

 

UBND các huyện, thành phố ưu tiên bố trí ngân sách huyện để sửa chữa, nâng cấp các công trình cấp nước theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2141/UBND-NC về việc tổ chức triển khai một số nội dung về Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và Quyết định số 884/QĐ-UBND của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch cấp nước sạch nông thôn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

 

Về kiến nghị bố trí kinh phí sửa chữa, nâng cấp và đầu tư xây dựng mới một số công trình cấp thiết, vùng khan hiếm nước, vùng nhiễm phèn, mặn có tổng mức đầu tư lớn mà ngân sách huyện không thực hiện được: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối họp với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, có ý kiến tham mưu, đề xuất, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Về việc đề nghị ban hành Quy chế về đầu tư, xây dựng và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi để có cơ sở khoán kinh phí quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng công trình: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc thực hiện hoàn thành nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại điểm 3 Công văn số 3175/UBND-NNTN về việc thực hiện Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 30/11/2018.

N.Nhẫn​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện nội dung Thông báo số 4234/TB-BKHCN ngày 28/12/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về kết luận Hội Nghị Ban Điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” – năm 2018; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh đối với nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Hải quan tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩunêu trên; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước các cấp và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5781/UBND-KGVX ngày 21/9/2018 để triển khai thực hiện; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này trên địa bàn tỉnh theo đúng yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Công văn số 179/BKHCN-ƯDCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; tổng hợp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ theo thời gian yêu cầu.

 ​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích