English Thứ Năm, 18-10-2018, 07:58 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 80781270
Đang online: 203

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 08/6/2018

Đăng ngày: 13/06/2018; 214 lần đọc
Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo Kết luận của đồng chí Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh ngày 08/6/2018.

Theo đó, về đề án Đầu tư phát triển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng 1, giai đoạn 2016-2020, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương liên quan tiếp thu ý kiến của các thành viên tham dự và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp, hoàn chỉnh Đề án; gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

 

Các vấn đề liên quan đến Công viên địa chất Lý Sơn - phần lập hồ sơ trình UNESCO, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn tham khảo ý kiến các chuyên gia, thực hiện điều tra xã hội học để xác định, điều chỉnh tên di sản “Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh” cho phù hợp.

 

Quy hoạch, khoanh vùng khu vực cần bảo tồn, tôn tạo liên quan đến di sản. Thống nhất mở rộng diện tích công viên như Báo cáo số 11/BC-BQL ngày 23/5/2018 của Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn. Tổ chức thực hiện và báo cáo UBND tỉnh trong tháng 7/2018 để xem xét, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo để tổ chức Hội thảo quốc tế trong năm 2019 và hoàn chỉnh hồ sơ trình UNESCO trước ngày 30/11/2019.

 

Về giải quyết kinh phí còn nợ của Trường Cao đẳng Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Trường Cao đẳng Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương thực hiện việc đầu tư, hoàn thiện và đưa dự án vào hoạt động trước 31/12/2018 theo đúng cam kết của Trường đối với UBND tỉnh tại Báo cáo số 66/BC-CĐCT ngày 26/4/2018.

 

Việc miễn, giảm hoặc giãn thời hạn thu khoản ngân sách nhà nước đã đầu tư (khoảng 13,28 tỷ đồng) theo đề nghị của Trường, UBND tỉnh sẽ xem xét sau ngày 31/12/2018 khi Trường đã thực hiện đúng cam kết.

 

Quá thời hạn nêu trên mà dự án vẫn chưa đi vào hoạt động, UBND tỉnh sẽ thu hồi dự án, hoàn trả cho Trường khoản kinh phí 7,2 tỷ đồng và tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư để tiếp tục xây dựng, sớm đưa công trình vào hoạt động theo đúng quy định, tránh lãng phí nguồn lực nhà nước.

 

Về đất kinh doanh của Công ty cổ phần May 28: Theo quy hoạch sử dụng đất được duyệt của tỉnh thì vị trí này là đất cơ sở văn hóa, theo quy hoạch xây dựng là đất xây dựng công cộng. Việc quy hoạch của tỉnh là thực hiện định hướng của Chính phủ, đưa các cơ sở sản xuất, kinh doanh ra ngoài trung tâm thành phố để đảm bảo về công tác bảo vệ môi trường, an toàn phòng cháy, chữa cháy, an toàn giao thông,... Do vậy, Công ty cổ phần May 28 chuẩn bị phương án để thực hiện việc di dời công xưởng sản xuất ra khỏi khu vực trung tâm thành phố. Tỉnh sẽ xem xét, hỗ trợ Công ty trong việc di dời cơ sở sản xuất và bố trí đất xây dựng mới.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo một số nội dung liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

 

KA


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình phát triển chợ đầu mối theo Quyết định số 6481/QĐ-BCT ngày 26/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh chậm nhất là ngày 30/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu nội dung kiến nghị của UBND thành phố Quảng Ngãi tại Báo cáo số 517/BC-UBND ngày 25/9/2018 về vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ lập đề xuất dự án thay thế đèn chiếu sáng công cộng bằng hệ thống đèn Led trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến, làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Quyết định số 1285/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Thông tư số 12/2018/TT-BKHCN ngày 31/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về xây dựng, ký kết và quản lý các chương trình hợp tác quốc tế của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trong tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Thông tư số 13/2018/TT-BKHCN ngày 05/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 3003/BKHCN-TĐC ngày 25/9/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai thực hiện Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được ​giao, chủ động triển khai thực hiện Thông báo số 380/TB-VPCP ngày 28/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về vấn đề xử lý tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm điện lực Vĩnh Tân; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 – 2018 và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020 và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Quyết định số 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích