English Thứ Sáu, 22-03-2019, 15:19 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 89493054
Đang online: 213

Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển các Chương trình mục tiêu quốc gia

Đăng ngày: 06/12/2018; 340 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 sang năm 2018 của các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Theo đó, đối với việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2017 sang năm 201​8 của các dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020: UBND các huyện, thành phố (các đơn vị Chủ đầu tư) có trách nhiệm thực hiện việc giải ngân; Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi có trách nhiệm kiểm soát việc giải ngân theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2639/UBND-TH ngày 14/5/2018 và số 3493/UBND-TH ngày 18/6/2018.

 

Đối với việc thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương và vốn đối ứng của địa phương đã giao năm 2018 của các dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia tại Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 12/02/2018, số 212/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh và các văn bản có liên quan: Yêu cầu UBND các huyện, thành phố (đơn vị Chủ đầu tư) tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân theo đúng niên hạn quy định (trước ngày 31/01/2019).

 

Trường hợp không giải ngân hết theo niên hạn quy định, các đơn vị Chủ đầu tư tổng hợp, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định tại khoản 5, Điều 1 Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế theo Đề cương Hướng dẫn của Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 957-CV/BCSĐ ngày 13/3/2019; tham mưu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trước ngày 24/3/2019 để báo cáo Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở theo yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Công văn số 473/BXD-QLN ngày 11/3/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển thực hiện nội dung Công văn số 1285/ BYT – DP ngày 12/3/2019 của Bộ Y tế về việc bổ sung vốn năm 2019 cho Ban Quản lý dự án tỉnh thuộc dự án "An ninh y tế khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng"; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện các nội dung tại điểm 2 Công văn số 1992/VPCP-KTTH ngày 12/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh việc thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1137/UBND-TH ngày 14/3/2019; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích