English Thứ Hai, 19-02-2018, 13:03 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 68879089
Đang online: 71

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Kế hoạch triển khai công tác ngoại giao văn hóa trên địa bàn tỉnh năm 2018

Đăng ngày: 13/02/2018; 83 lần đọc

Nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2020 của Chính phủ và Kế hoạch của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi công tác đối ngoại và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác Ngoại giao văn hóa trên địa bàn tỉnh năm 2018. 

Theo đó, tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động văn hóa nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh của tỉnh đến bạn bè quốc tế, thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế​ ngày càng sâu rộng và bền vững.

 

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác ngoại giao văn hóa, đồng thời nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về tầm quan trọng của ngoại giao văn hóa trong quá trình hội nhập quốc tế, qua đó phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và địa phương trong công tác ngoại giao văn hóa nói riêng, công tác đối ngoại nói chung trên địa bàn tỉnh.

Vương Minh


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trường các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện khẩn trương tổng hợp và trực tiếp cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu theo đúng nội dung biểu mẫu yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước khu vực III tại Văn bản số 40/KV III_TH ngày 07/02/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Sở Nội vụ truy cập trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để triển khai thực hiện Thông tư tư số 05/2018/TT-BGTVT ngày 30/01/2018 của Bộ GTVT về hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giao thông vận.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 550-KL/TU ngày 02/02/2018 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương liên quan thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 733/UBND-KGVX ngày 07/02/2018 và nội dung đề nghị của Tổng cục dự trữ Nhà nước tại Công văn Công văn số 118/TCDT-QLHDT ngày 30/01/2018, trình UBND tỉnh phê duyệt gửi Bộ Tài chính trước ngày 28/02/2018 làm cơ sở thực hiện.

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh