English Thứ Năm, 24-01-2019, 00:29 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 85772760
Đang online: 101
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Kế hoạch triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm

Đăng ngày: 05/12/2018; 176 lần đọc

UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018 – 2020, yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương coi đây là Chương trình phát triển kinh tế quan trọng nhằm thúc đẩy sản xuất phát triển, nâng cao thu nhập cho cộng đồng dân cư, góp phần hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch trên, trong giai đoạn 2018-2020, tỉnh sẽ triển khai thực hiện các sản phẩm chủ lực cấp tỉnh gồm: Hành, tỏi Lý Sơn (các sản phẩm từ tỏi như: tinh dầu tỏi, tỏi đen, rượu tỏi, …) gắn với du lịch cộng đồng; Đầu tư phát triển vùng chuyên canh cây Quế Trà Bồng, các sản phẩm từ quế như: thủ công mỹ nghệ, tinh dầu, nhang, dược liệu; Làng văn hóa du lịch Sa Huỳnh gắn với các sản phẩm đặc trưng của địa phương; Làng văn hóa du lịch kết hợp với bảo tồn nghề truyền thống Thổ cẩm làng Teng; Bảo tồn và phát triển sản phẩm thủ công mỹ nghệ Gốm Mỹ Thiện; Các dự án thanh niên khởi nghiệp với chương trình OCOP.

 

Mỗi huyện, thành phố chọn 1-2 dự án để đầu tư, nâng cấp, mở rộng phát triển sản phẩm chủ lực của huyện theo hướng chuỗi giá trị, làm cơ sở cho cộng đồng học tập.

 

Quảng Ngãi là tỉnh có thế mạnh và tiềm năng phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Trong những năm qua với nhiều chính sách hỗ trợ đầu tư cho phát triển, nông nghiệp tỉnh có bước phát triển ổn định. Trong sản xuất đã hình thành một số vùng sản xuất tập trung tạo ra các sản phẩm có giá trị như: Hành tỏi Lý Sơn; Quế Trà Bồng…; Theo kết quả điều tra, khảo sát trên địa bàn toàn tỉnh có 149 tổ chức, cá nhân sản xuất 102 sản phẩm truyền thống, có thế mạnh của tỉnh. Các vùng sản xuất tập trung bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực, đã gắn được sản xuất với thị trường tiêu thụ góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, phát triển nghề và làng nghề nông thôn còn mang tính tự phát, phân tán, thiếu tính bền vững, quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, chủ yếu là hộ gia đình nên đầu tư, cải tiến và áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất còn rất hạn chế; chất lượng sản phẩm và tính thẩm mỹ chưa cao, khả năng cạnh tranh thấp; thị trường tiêu thụ sản phẩm chưa được mở rộng; các làng nghề có quy mô nhỏ, manh mún, thiếu bền vững,chưa tìm ra được sản phẩm độc đáo, chuyên biệt để đầu tư chiều sâu,...

 

Để khắc phục những tồn tại trên và thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, nâng cao giá trị, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp của tỉnh; việc triển khai thực hiện tốt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm sẽ góp phần nâng cao giá trị, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực, gắn với xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 11/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ các thôn xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2019 - 2020, có ý kiến góp ý cụ thể về nguồn vốn thực hiện, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 30/01/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 208/VPCP-CN ngày 08/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5915/UBND-CNXD ngày 02/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018 và chỉ đạo việc thực hiện các nội dung khác theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 455/BTC-QLCS ngày 09/01/2019, hoàn thành trước ngày 25/01/2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích